Αθήνα, 22.12.2021
Αρ. Πρωτ.: 844

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τη με αριθμ. 5672 / 30.09.2019 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».
 • Τη με υπ’ αριθμ. 3605 / 06.07.2020 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

 

 

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη μίας (1) θέσης Ψυχιάτρου.

 

Τίτλος πράξης & Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο Υποέργου (Α/Α 1) «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» της Πράξης «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041784, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», στον Άξονα Προτεραιότητας: ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

 

Αντικείμενο της πράξης

Αντικείμενο της πράξης είναι η «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ΡΟΜΑ και πρόσφυγες. Η παροχή των υπηρεσιών στους ωφελούμενους είναι δωρεάν και δεν καλύπτεται τμήμα αυτής από νοσήλια ή άλλες εισφορές, δεδομένου ότι ο Δικαιούχος είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι πρωτοβάθμια. Η Πράξη συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην Πρόσκληση 1449iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», καθώς και στον ειδικό στόχο «Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση».

 

Στόχος του υποέργου

Στόχος του υποέργου είναι η συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μέσω της βελτίωσης και διεύρυνσης των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών στις ομάδες στόχου. Οι βασικές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως:

 • Παροχή ιατρικής φροντίδας με γενικό ιατρό ή παθολόγο, ψυχίατρο, γυναικολόγο, δερματολόγο και νοσηλευτή
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγο
 • Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης όπου απαιτείται, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, άστεγοι, άνεργοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ΡΟΜΑ κλπ. Η επιλογή των ωφελούμενων θα βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά θα εξειδικεύονται βάσει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ανά ομάδα ευαλωτότητας, και θα πιστοποιούνται από την κοινωνική υπηρεσία.

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση

pkm-espa-gtk
Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

CF - 01