eea-grands-a-step-forward

 

Αθήνα, 11/08/2022

Αρ. Πρωτ. :  120

 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

για (1) θέση ειδικότητας “Εκπαιδευτής-τρια/Εμψυχωτής- τρια ”

Ορισμένου Χρόνου στην Αθήνα

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου “A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children” το οποίο χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 2014-2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA grants) στο πλαίσιο του προγράμματος ”Asylum and Migration” με διαχειριστική αρχή τη ΣΟΛ Crowe και την Human Rights 360Ο.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Μία (1) θέση Εκπαιδευτή-τριας/Εμψυχωτή-τριας

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην φροντίδα υγείας των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου “A Step forward – Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children” το οποίο χρηματοδοτείται από το από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 2014-2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA grants) στο πλαίσιο του προγράμματος ”Asylum and Migration” με διαχειριστική αρχή την ΣΟΛ Crowe και την Human Rights 360Ο, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν/μία «Εκπαιδευτή-τριας/Εμψυχωτή-τριας» για την υποστήριξη της υλοποίησης του δομής στέγασης γυναικών σε κίνδυνο και για μητέρες αιτούσες άσυλο και των παιδιών τους με εκτιμώμενη διάρκεια σύμβασης έως 31/12/2022.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

Α) Για την θέση του/της Εκπαιδευτή-τριας/Εμψυχωτή -τριας

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες:

 • Σχεδιασμός, κατάρτιση και ανάπτυξη προγραμμάτων μτε, δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγικών προγραμμάτων
 • Σχεδιασμός εργαλείων ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων (Ελληνικά και Αγγλικά)
 • Διοργάνωση τάξεων και διεξαγωγή δράσεων μτε για όλες τις ωφελούμενες  περιπτώσεις της  δομής (παιδιά και ενήλικες) με στόχο την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων με στόχο την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στον ωφελούμενο πληθυσμό
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης και ενίσχυση ένταξης όλων των ωφελούμενων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
 • Παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα τρέχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ελλάδα
 • Υποστήριξη των μαθητών που φοιτούν στο δημόσιο σχολείο.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ομαδικών προγραμμάτων, κοινωνικού προσανατολισμού στην ελληνική κοινωνία, δημιουργικής απασχόλησης, θεατρικού παιχνιδιού, και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ο οποίος πραγματοποιείται κατόπιν διεπιστημονικής συνεργασίας.
 • Συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες του Κέντρου για την ανάπτυξη και υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών δράσεων
 • Οι παραπάνω δράσεις δύναται να πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΠΕ σε Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές/Παιδαγωγικές σπουδές
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην διαπολιτισμική εκπαίδευση ή άλλα συναφή με τη θέση αντικείμενα
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις εκπαίδευσης
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Εθελοντισμός
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσεων
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι γνώσεις Αραβικών, Φαρσί, Κουρδικών, Μπαντού, Ουκρανικών θα συνεκτιμηθούν

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Βιογραφικό
 2. Τίτλος σπουδών
 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 4. Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις εκπαίδευσης (βεβαίωση προϋπηρεσίας)
 5. Εργασιακή εμπειρία σε δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (βεβαίωση προϋπηρεσίας)
 6. Εθελοντισμός
 7. Γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2
 8. Γνώση Γαλλικών
 9. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
 10. Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας
 11. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας συναίνεσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής για τη θέση θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια:

mdm-gr-astep-forward-pinakas

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Εκπαιδευτής-τρια/Εμψυχωτής- τρια– Δομή Στέγασης», έως την 2 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00.

 

 

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι   Τ Ο Υ   Κ Ο Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα

 

 

Οι αξίες μας και η δέσμευσή μας για μέτρα προστασίας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να δουλέψουν για εμάς.

Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.

Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

 

Αθήνα, 11/08/2022

Η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MdM-Greece-1628