1. Όροι Χρήσης
Ο παρών Δικτυακός τόπος http://www.mdmgreece.gr αποτελεί ιδιοκτησία του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» και προστατεύεται από τις διατάξεις του Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
Ο επισκέπτης/χρήστης (εφεξής για λόγους συντομίας “ο χρήστης”) του Δικτυακού τόπου (εφεξής για λόγους συντομίας “το Σωματείο”) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και να δώσει την συγκατάθεσή του. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και ότι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Δικτυακού μας τόπου http://www.mdmgreece.gr.
Οι «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή  να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή, στην ηλεκτρονική της μορφή. Ο χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση/επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου http://www.mdmgreece.gr.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.  Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία».
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, ενημερωτικούς σκοπούς), χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επίσης, επιτρέπεται η αναδημοσίευση υλικού για λόγους προβολής των γεγονότων και δραστηριοτήτων του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή και δεν θα θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δεν θα τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, λογότυπα, πηγές.
Ότι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δικτυακού μας τόπου http://www.mdmgreece.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον Δικτυακό τόπο του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία».

3. Υποχρεώσεις και ευθύνη χρήστη
Ο χρήστης του Δικτυακού μας τόπου http://www.mdmgreece.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού μας τόπου.
Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του Δικτυακού μας τόπου http://www.mdmgreece.gr, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στο Δικτυακό μας τόπο ή στο Δίκτυο γενικότερα, απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Σε περίπτωση αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων θα  πρέπει:
Τα στοιχεία και το περιεχόμενο του μηνύματος να μην προσβάλλουν τους δημιουργούς ή άλλους χρήστες του δικτυακού τόπου http://www.mdmgreece.gr και του διαδικτύου γενικότερα, καθώς επίσης να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του διαδικτύου.
Ο χρήστης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων που μπορεί να βλάψουν το Δικτυακό τόπο του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
Τα μηνύματα δεν θα περιέχουν διαφημιστική, παρά μόνο ενημερωτική – πληροφοριακή χροιά.
Τα μηνύματα θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονοτικές ομάδες.
Τα μηνύματα που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον χρήστη που τα παρέχει.

4. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Το Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού μας τόπου http://www.mdmgreece.gr.
Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται το Σωματείο, όπως ενδεικτικά εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Οι «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» σε καμία περίπτωση δεν εγγυώνται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για το Δικτυακό τους τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο τους.
Οι «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» διατηρούν το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια:
να πραγματοποιούν προσθήκες, βελτιώσεις ή/και τροποποιήσεις σε κάθε πληροφορία ή/και υπηρεσία ή/και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον Δικτυακό τόπο, χωρίς προειδοποίηση,
να παύουν την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή/και λογισμικού και να απέχουν από τη δημοσίευση στο δικτυακό τους τόπο και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από το χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους,
να χρησιμοποιούν τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες με όποιο τρόπο κρίνουν κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

5. Συνδέσεις (links) προς άλλα sites
Το Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» δεν διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners, και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους.
Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών του Δικτυακού τόπου μας http://www.mdmgreece.gr, χωρίς αυτό να συνεπάγεται:
ότι το Σωματείο ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των εξωτερικών δικτυακών τόπων,
οποιαδήποτε σχέση του Σωματείου με τους ιδιοκτήτες των εξωτερικών δικτυακών τόπων,
εγγύηση του Σωματείο ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων, ή ως προς την ασφάλεια από μετάδοση ιών,
ανάληψη ευθύνης του Σωματείου, για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους.
Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εξωτερικών δικτυακών τόπων ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπει ο δικτυακός τόπος μας μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παράγοντα προς άλλους δικτυακούς τόπους, δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση του υλικού που περιέχει σε αυτούς.

6. Υπηρεσίες Ενημέρωσης  (Ενημερωτικά Δελτία)
Παρέχονται από το Δικτυακό μας τόπο http://www.mdmgreece.gr σε όσους χρήστες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με ορισμένα προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε.
Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων για (πχ. Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ.), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, των ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στο Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία». Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη, η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάθε ενδιαφερόμενου.

7. Ψηφοφορίες
Η παρεχόμενη από το Δικτυακό μας τόπο υπηρεσία «ψηφοφορίας» δίνει τη δυνατότητα σε όσους από τους χρήστες το επιθυμούν να ψηφίζουν σε ερωτήματα που διατυπώνονται και προκύπτουν από θέματα της καθημερινότητας.
Όλες οι απαντήσεις καταγράφονται και, αφού αναλυθούν, οδηγούν σε συμπεράσματα που απεικονίζουν τη θέση της κοινής γνώμης και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτυακού μας τόπου http://www.mdmgreece.gr. Οι «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» δύναται να καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στην ψηφοφορία και διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της.

8. Αποζημίωση
Ο χρήστης του Δικτυακού τόπου http://www.mdmgreece.gr δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Δικτυακού τόπου του Σωματείου «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» οποιαδήποτε αγωγή, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του χρήστη οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται αφενός να παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την εταιρεία, σε περίπτωση κατά την οποία το τελευταίο υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.
9. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η παρούσα σύμβαση χρήσης του διαδικτυακού τόπου http://www.mdmgreece.gr, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •