Πρακτικό 1ο

Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) για την παροχή διευκρινίσεων επί της με ΑΠ: 174/10.04.2018, Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων

Σήμερα, Πέμπτη 12 Απριλίου 2018  και ώρα 09.00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), βάσει της Α.Π. 163/29.03.2018 απόφασης του Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου περί ορισμού της ΕΔΔ, με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων επί της με ΑΠ: 174/10.04.2018, Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και  υλοποιείται από τον Δικαιούχο: Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Παρέστησαν τα μέλη:

  1. Αναστάσιος Υφαντής, ως Πρόεδρος
  2. Δημόπουλος Χρήστος, ως Γραμματέας
  3. Λιανού Άρτεμις, τακτικό Μέλος

Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί νόμιμα ο κ. Αναστάσιος Υφαντής και χρέη Γραμματέα ο κ. Δημόπουλος Χρήστος. Αφού διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία της Επιτροπής και κρίθηκε ως νόμιμη η συγκρότηση της, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Σκοπός της συνεδρίασης είναι η παροχή διευκρινίσεων επί της με ΑΠ: 174/10.04.2018, Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη διάρκεια της σύμβασης για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, ορίζεται κατά μέγιστο το χρονικό διάστημα από 21.04.2018 έως και 29.02.2020, τροποποιώντας το σχετικό εδάφιο ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Υπηρεσίες φύλαξης δομής Υπνωτηρίου Αστέγων, κατά μέγιστο το χρονικό διάστημα από 21.04.2018 έως και 29.02.2020, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην με ΑΠ: 174/10.04.2018, Πρόθεσης Σύναψης Σύμβασης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και  υλοποιείται από τον Δικαιούχο: Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου: www.mdmgreece.gr προς ενημέρωση των υποψηφίων προσφερόντων.

Στο σημείο αυτό και ώρα 09.30 π.μ.. η Επιτροπή ολοκλήρωσε τη συνεδρία της.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •