ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την προμήθεια σε «Είδη Διατροφής» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Έργου (1) «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας» της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5017626 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014 – 2020», που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Την με αριθμ. 82350 (ΦΕΚ 2451/Β’/09.08.2016) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
2. Την πρόσκληση δημοσιευθείσα στις 08/12/2017 με Α.Π.: 1649 / Φ38 και Κωδικό Πρόσκλησης: 019 (ΑΔΑ: Ω4ΙΔ465ΧΙ8 – ΟΥΠ).
3. Την από 27.03.2018 υπογεγραμμένη Συμφωνία Επιδότησης και την με αριθ.27.03.2018 με ΑΠ: 544/Φ38 Απόφαση Ένταξης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας”» και Κωδ. ΟΠΣ 5017626 στο ΕΠ. «Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».
4. Την Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα (ΑΥΙΜ) του Δικαιούχου με ημερομηνία: 28.03.2018, Α.Π.: 156.
5. Την από 29/03/2018 με ΑΠ: 163 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •