ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
για την προμήθεια σε «Είδη ατομικής υγιεινής, καθαριστικά και είδη κουζίνας» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 8.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Έργου (1) «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας» της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5017626 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης & Ένταξης 2014 – 2020», που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:
1. Την με αριθμ. 82350 (ΦΕΚ 2451/Β’/09.08.2016) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
2. Την πρόσκληση δημοσιευθείσα στις 08/12/2017 με Α.Π.: 1649 / Φ38 και Κωδικό Πρόσκλησης: 019 (ΑΔΑ: Ω4ΙΔ465ΧΙ8 – ΟΥΠ).
3. Την από 27.03.2018 υπογεγραμμένη Συμφωνία Επιδότησης και την με αριθ.27.03.2018 με ΑΠ: 544/Φ38 Απόφαση Ένταξης της Δράσης με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π. Γιατροί του Κόσμου για την λειτουργία της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων Αθήνας”» και Κωδ. ΟΠΣ 5017626 στο ΕΠ. «Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης».
4. Την Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα (ΑΥΙΜ) του Δικαιούχου με ημερομηνία: 28.03.2018, Α.Π.: 156.
5. Τα οριζόμενα καθ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.
6. Την από 29/03/2018 με ΑΠ: 163 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας φέτος 28 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων έφτασαν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τα Ανοικτά Πολυϊατρεία (Αθήνα, Πειραιά, Πέραμα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Χανιά), τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ασυνόδευτων ανηλίκων), με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •