ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

  1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό GRC01/2019/0000000204/000 του έργου με τίτλο: «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe».
  2. Τα οριζόμενα καθ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.
  3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου 27/12/2018 με Α.Π: 507, αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, Β. Πίνακας κόστους ειδών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, το αργότερο έως 21/03/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.:

 

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα, 5ος όροφος στο πρωτόκολλο

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κα Λιανού Άρτεμις

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: perama@mdmgreece.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150

 

Ο σφραγισμένος φάκελος απαιτείται να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα»

ΤΙΤΛΟΣ: «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ………………..

 

Ο Πρόεδρος – Κανάκης Νικήτας

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •