ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και  υλοποιείται από τον Δικαιούχο: Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 1. Την Απόφαση Ένταξης του Υποέργου (Α/Α 1) «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» της Πράξης «Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818.
 2. Την Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», με κωδικό ΟΠΣ: 5002818, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020», με ημερομηνία 27.12.2017, ΑΠ: 5396 και ΑΔΑ: ΨΠΕΠ7Λ7-1ΕΝ.
 3. Την Απόφαση Υλοποίησης με Ιδία Μέσα (ΑΥΙΜ) του Δικαιούχου με ημερομηνία: 27.02.2018, Α.Π.: 69.
 4. Τα οριζόμενα καθ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.
 5. Την YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Τροποποίηση και αντικατάσταση της YA Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 6. Την από 29/03/2018 με ΑΠ: 163 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου.
 7. Τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Κανονισμό Προμηθειών του Δικαιούχου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

 1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο υπόδειγμα).
 2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες.
 3. Πιστοποίηση κατ’ ελάχιστον προγενέστερης διετίας με ISO 9001 με αντικείμενο το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
 4. Πιστοποίηση κατ’ ελάχιστον προγενέστερης διετίας με ISO 18001 OHSAS με αντικείμενο την Ανάπτυξη Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 5. Πιστοποίηση κατ’ ελάχιστον προγενέστερης διετίας με ISO 27001 με αντικείμενο την διασφάλιση πληροφοριών (απαιτητό σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων – GDPR – General Data Protection Regulation).
 6. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αναλυτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών, Β. Πίνακας κόστους υπηρεσιών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, το αργότερο έως 16/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.:

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα

5ος όροφος στο πρωτόκολλο

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κος Δημόπουλος Χρήστος, κα Λιανού Άρτεμις

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: perama@mdmgreece.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •