ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: «PHC,SRH and PSS actions in Kara Tepe and new RIC Lesvos», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό GRC01/2021/0000000263 του έργου με τίτλο: «PHC,SRH and PSS actions in Kara Tepe and new RIC Lesvos».
 2. Τα οριζόμενα καθ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.
 3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου 373/30.12.2020, αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας το 2021 τα 31 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας  τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τα Ανοικτά Πολυϊατρεία,τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ευάλωτων γυναικών), με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» για το έργο με τίτλο: «PHC,SRH and PSS actions in Kara Tepe and new RIC Lesvos», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών υλοποίησης του έργου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

 1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο υπόδειγμα) για τις ζητούμενες ποσότητες.
 2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8 ,του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν τμηματικών παραλαβών των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και βάσει των χρηματοροών του έργου, με δυνατότητα πίστωσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά, που πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των ζητούμενων ειδών.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Η παρούσα θα αναρτηθεί για πέντε (5) ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου: www.mdmgreece.gr και θα αποσταλεί σε τρείς (3) δυνητικούς προμηθευτές, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν σε έντυπη μορφή σε κλειστό φάκελο την προσφορά τους, βάσει των επισυναπτόμενων υποδειγμάτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, Β. Πίνακας κόστους ειδών με και χωρίς ΦΠΑ. Επιπρόσθετα θα χρειαστεί να υποβληθεί κατάλογος των ειδών της προσφοράς.Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, το αργότερο έως 05/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.:

 

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία

Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα, 5ος όροφος στο πρωτόκολλο

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: κα Λιανού Άρτεμις

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: perama@mdmgreece.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •