eea-grands-a-step-forward

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Υγιεινής για τη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 8.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με αριθμό 08/2020 και τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό 08/2020 και τίτλο: “A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.
 2. Τα οριζόμενα καθ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.
 3. Τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.
 4. Την υπ’ αριθμ. 217Α/22.07.2020 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργηθήκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθείτο δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων έφτασαν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τά Ανοικτά Πολυϊατρεία (Αθήνα, Πειραιά, Πέραμα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Χανιά), τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ασυνόδευτων ανηλίκων), με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η νέα δράση με τίτλο :“ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”, στοχεύει στη λειτουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για τη μεσοπρόθεσμη διαμονή ευάλωτων γυναικών αιτούντων άσυλο και των παιδιών τους, με εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι να προστατεύσει και να υποστηρίξει τους δικαιούχους κατά την περίοδο της αίτησης ασύλου, διασφαλίζοντας ποιοτικά πρότυπα στέγασης και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, υγειονομική περίθαλψη, διατροφή, ασφάλεια και υγιεινή. Το Κέντρο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές συνθήκες υποδοχής και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, για 44 δικαιούχους με ολοκληρωμένο τρόπο. Το σύστημα παραπομπής θεσπίζεται σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο για την Υποδοχή και το Άσυλο. Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων του EEA Grants Programme II: Asylum & Migration. Οικονομικοί διαχειριστές του προγράμματος είναι η Human Rights 360 και το ΣΟΛ – Crowe.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων του EEA Grants Programme II: Asylum & Migration. Οικονομικοί διαχειριστές του προγράμματος είναι το ΣΟΛ – Crowe και η Human Rights 360.

Το έργο στοχεύει στη λειτουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για τη μεσοπρόθεσμη διαμονή ευάλωτων γυναικών αιτούντων άσυλο και των παιδιών τους, με εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι να προστατεύσει και να υποστηρίξει τους δικαιούχους κατά την περίοδο της αίτησης ασύλου, διασφαλίζοντας ποιοτικά πρότυπα στέγασης και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, υγειονομική περίθαλψη, διατροφή, ασφάλεια και υγιεινή. Το Κέντρο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές συνθήκες υποδοχής και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, για 44 δικαιούχους με ολοκληρωμένο τρόπο. Το σύστημα παραπομπής θεσπίζεται σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο για την Υποδοχή και το Άσυλο.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

«Προμήθεια Ειδών Ατομικής Υγιεινής για τη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα».

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Τα παραδοτέα αναφέρονται αναλυτικά Παράρτημα Α Υπόδειγμα Προσφοράς και αφορούν βρεφικά και παιδικά καλλυντικά, είδη ξυρίσματος και στοματικής υγιεινής, περιποίησης σώματος και λοιπά ήδη.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές.

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, εγκεκριμένων εταιριών και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται. Στα είδη που υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, αυτή δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την παραλαβή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

Τα προς προμήθεια είδη να είναι πιστοποιημένα κατά CE (όπου απαιτείται).

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

 1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα το Παράρτημα Α Υπόδειγμα Προσφοράς καθώς και το Παράρτημα Β Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού, ενώ η ισχύς της προσφοράς είναι για 90 ημέρες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.

 

Χρόνος έναρξης ισχύος – Διάρκεια σύμβασης

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την 01η Ιανουαρίου 2021. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την παραλαβή των ειδών ατομικής υγιεινής ανά Τιμολόγιο και εντός 10 ημερών από την παραλαβή του.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η πιο συμφέρουσα συνολικά οικονομική προσφορά.

Δύναται να αγοραστούν είδη ατομικής υγιεινής εκτός των περιγραφομένων στον Πίνακα του Παραρτήματος Α.

Τα είδη δύναται να είναι συσκευασμένα σε άνω του ενός 1 τμχ.

Στη σύμβαση θα προβλεφθεί δικαίωμα αναπροσαρμογής τιμών το 2ο έτος λειτουργίας ως 5% από την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Τα είδη ατομικής υγιεινής θα αποστέλλονται στη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Η παρούσα θα αναρτηθεί για πέντε (5) ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου: www.mdmgreece.gr.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Mε βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση υποδείγματος προσφοράς Παραρτήματος Α και Β. Συμπλήρωση υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς Παραρτήματος Β. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, το αργότερο έως 02/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.:

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα
5ος όροφος στο πρωτόκολλο

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κομπορόζος Σπύρος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: procurement@mdmgreece.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •