ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την «Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωση Κουζίνας», συνολικού προϋπολογισμού έως του
ποσού των 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο της  Προγραμματικής Σύμβασης με αριθμό 08/2020 και τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

  1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό 08/2020 και τίτλο: “ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.
  2. Τα οριζόμενα καθ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.
  3. Τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.
  4. Την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με ΑΠ 217-22/07/2020

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων του EEA Grants Programme II: Asylum & Migration. Οικονομικοί διαχειριστές του προγράμματος είναι η Human Rights 360 και το ΣΟΛ – Crowe.

Το έργο στοχεύει στη λειτουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για τη μεσοπρόθεσμη διαμονή ευάλωτων γυναικών αιτούντων άσυλο και των παιδιών τους, με εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι να προστατεύσει και να υποστηρίξει τους δικαιούχους κατά την περίοδο της αίτησης ασύλου, διασφαλίζοντας ποιοτικά πρότυπα στέγασης και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, υγειονομική περίθαλψη, διατροφή, ασφάλεια και υγιεινή. Το Κέντρο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές συνθήκες υποδοχής και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, για 44 δικαιούχους με ολοκληρωμένο τρόπο. Το σύστημα παραπομπής θεσπίζεται σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο για την Υποδοχή και το Άσυλο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

«Παροχή Υπηρεσιών Διαμόρφωσης Κουζίνας».

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Διαμόρφωση Κουζίνας έως 30 μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ο χώρος της κουζίνας αποτυπώνεται στο Παράρτημα Γ και το άνοιγμα στο τοίχο 2 μέτρα μήκος και 70 εκατοστά ύψους.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •