Οι Γιατροί του Κόσμου δεσμεύονται να διεξάγουν τα προγράμματα και τις δραστηριότητές τους με τρόπο ασφαλή για τα παιδιά που εξυπηρετούν και να συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών με τα οποία έρχεται σε επαφή το προσωπικό και οι εκπρόσωποι των Γιατρών του Κόσμου.

Απαγορεύεται ρητά σε όλους τους εκπροσώπους των Γιατρών του Κόσμου να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε οποιασδήποτε μορφής βλάβη και κακοποίηση παιδιών.

Επιπλέον, αποτελεί πολιτική των ΓτΚ να δημιουργούν και να διατηρούν προληπτικά ένα περιβάλλον που στοχεύει στην πρόληψη και αποτροπή οποιωνδήποτε ενεργειών και παραλείψεων, είτε σκόπιμων είτε ακούσιων, οι οποίες θέτουν τα παιδιά σε κίνδυνο οποιασδήποτε μορφής παιδικής βλάβης και κακοποίησης.

Όλοι οι εκπρόσωποι των Γιατρών του Κόσμου αναμένεται να συμπεριφέρονται με τρόπο που να συνάδει με αυτή τη δέσμευση και υποχρέωση. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της πολιτικής θα αντιμετωπίζεται ως σοβαρό ζήτημα και θα έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη πειθαρχικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης και κάθε άλλου διαθέσιμου νομικού μέσου.

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM - Child Safeguarding Policy and Protection - V2.09.2021