Οι Γιατροί του Κόσμου-Ελλάδας (ΓτΚ-Ελλάδα) έχουν ετοιμάσει το εγχειρίδιο ως οδηγό για τους εργαζόμενους και τους εθελοντές που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του οργανισμού. Σκοπός του εγχειριδίου είναι να παράσχει ένα καθορισμένο πλαίσιο για το προσωπικό όσον αφορά τον σεβασμό και την προστασία των Ευάλωτων Ενηλίκων σε όλους τους τομείς λειτουργίας της οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα να καθορίσει όλες τις υποχρεωτικές ευθύνες και υποχρεώσεις για την προστασία των ευάλωτων ατόμων από βλάβη και κακοποίηση.

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε πολιτική που είχε διανεμηθεί προηγουμένως για τους υπαλλήλους και τους εθελοντές σχετικά με τους Ευάλωτους Ενήλικες.

Οι ΓτΚ προτίθενται να συμμορφωθούν και να σεβαστούν πλήρως όλους τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς/ανθρωπιστικούς νόμους που ισχύουν για την προστασία των Ευάλωτων Ενηλίκων.

Οι ευάλωτοι ενήλικες, οι οποίοι είναι άτομα που δεν έχουν την προσωπική ικανότητα να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από ένα αξιόπιστο νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ενιαίο νομικό πλαίσιο που να επιτρέπει την κατάλληλη προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε διασυνοριακές καταστάσεις σε τρίτες χώρες όπου ενδέχεται να δραστηριοποιούνται οι ΓτΚ.

Οι ΓτΚ λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι η προστασία των ευάλωτων ενηλίκων συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι κάθε ευάλωτος ενήλικας πρέπει, όπως κάθε άλλος ενήλικας, να θεωρείται κάτοχος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ικανός να λαμβάνει αποφάσεις ελεύθερα, ανεξάρτητα και με επίγνωση εντός των ορίων της γνωστικής του ικανότητας και να μην αντιμετωπίζεται ως παθητικός δικαιούχος φροντίδας.

Το Εγχειρίδιο για την Προστασία των Ευάλωτων Ενηλίκων ενσωματώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, τη Σύμβαση για τη Διεθνή Προστασία των Ενηλίκων.

Οι ΓτΚ διατηρούν το δικαίωμα να αναθεωρούν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια τις παρούσες πολιτικές προσθέτοντας, μειώνοντας, διορθώνοντας ή ενημερώνοντας το περιεχόμενό τους, καθώς και οποιαδήποτε ή όλες τις πολιτικές και διαδικασίες. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές τίθενται σε ισχύ όταν γίνουν εγγράφως και εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου-Ελληνική Αντιπροσωπεία. Η οργάνωση δεσμεύεται να ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους, τους εθελοντές και τους δικαιούχους για κάθε τέτοια αλλαγή.

Οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές οφείλουν να διαβάσουν τις γραπτές πολιτικές πριν υπογράψουν τη σύμβαση εργασίας ή τον εθελοντισμό τους, καθώς με την υπογραφή της σύμβασης συμφωνούν να συμμορφωθούν.

Οι παραβάσεις οποιασδήποτε από αυτές τις πολιτικές θα συνεπάγονται πειθαρχικά μέτρα για τον/τους εργαζόμενο/ους ή τον/τους εθελοντή/ες που τις παραβιάζουν, περιλαμβανομένης ενδεχομένως και της καταγγελίας της σύμβασής τους.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2019 MdM - Safeguarding Vulnerable Adults-1