Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθέτουν στους Γιατρούς του Κόσμου, την υλοποίηση του προγράμματος:«Φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός και το δικαίωμα στην υγεία, την παιδεία και την εργασία». Στις 6&7 Δεκεμβρίου 2010, υλοποιείται το δεύτερο σεμινάριο του προγράμματος με θέμα: « Διαπολιτισμική και κοινωνική εκπαίδευση επαγγελματιών που ασχολούνται με θέματα υγείας, παιδείας και εργασίας φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων».

Το σεμινάριο αυτό θα εστιάσει στη διαπολιτισμική και κοινωνική εκπαίδευση επαγγελματιών, οι οποίοι ερχόμενοι σε άμεση και συχνή επαφή με φτωχούς και κοινωνικά αποκλεισμένους ανθρώπους, αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα που δυσχεραίνουν την παροχή των σχετικών υπηρεσιών τους.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτυχθούν κατάλληλες δεξιότητες στους άμεσα ωφελούμενους – ιατρούς, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, – των δημόσιων νοσοκομείων, σχετικών φορέων και άλλων υπηρεσιών οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων. Οι συμμετέχοντες θα ωφεληθούν σημαντικά από τη συμμετοχή τους, καθώς θα αποκομίσουν γνώση, προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα σε θέματα αποτελεσματικής μεταχείρισης και εξυπηρέτησης των κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων καθώς και βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

screenshot2.png