ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για μία (1) θέση Ψυχολόγου με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Απόκρισης COVID-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Μία (1) θέση Ψυχολόγου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε συνεργασία με το Ελβετικό τμήμα της οργάνωσης και με την χρηματική υποστήριξη της Ελβετικής κυβέρνησης (SDC: Swiss Development Cooperation) υλοποιούν ένα ιατρικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται τόσο σε Έλληνες όσο και σε πολίτες τρίτων χωρών. Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ώστε αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στην πανδημία COVID-19, προστατεύοντας και ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων πληθυσμών στην χώρα. Στο πλαίσιο του έργου αυτού με τίτλο «Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Απόκρισης COVID-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν/μία (1) Ψυχολόγο.Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της πρόσκλησης ή και πρόσληψης για κάλυψη των παραπάνω θέσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Βιογραφικό
 3. Τίτλος σπουδών / Πτυχίο Ψυχολογίας
 4. Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή αντικείμενα
 5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 6. Εμπειρία στον τομέα της ψυχικής υγείας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης Εμπειρία στη συνεργασία με τους πληθυσμούς-στόχους (π.χ. πρόσφυγες, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, φτωχοί Έλληνες, ηλικιωμένοι κ.λπ.) ή/και με ευάλωτους πληθυσμούς εν γένει
 7. Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε παρόμοια θέση με εθνικές ή διεθνείς ΜΚΟ
 8. Γενική εργασιακή εμπειρία
 9. Γνώση Αγγλικών
 10. Επιθυμητή γνώση Γαλλικών
 11. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Καλή εκφορά λόγου και ικανότητα διαμόρφωσης κλίματος εμπιστοσύνης στην δημόσια επικοινωνία
 • Ομαδικό πνεύμα με ευελιξία στη δουλειά του/της
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανθρωπιστικές κρίσεις έκτακτης ανάγκης είναι επιθυμητό πλεονέκτημα
 • Κατανόηση και αφοσίωση στην αποστολή και τις αξίες των ΓτΚ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ψυχολόγος»,  έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •