ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με έδρα την Αθήνα σε πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Απόκρισης COVID-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

 Μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ σε συνεργασία με το Ελβετικό τμήμα της οργάνωσης και με την χρηματική υποστήριξη της Ελβετικής κυβέρνησης (SDC: Swiss Development Cooperation) υλοποιούν ένα ιατρικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται τόσο σε Έλληνες όσο και σε πολίτες τρίτων χωρών. Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας ώστε αυτό να μπορέσει να ανταποκριθεί επαρκώς στην πανδημία COVID-19, προστατεύοντας και ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα των πλέον ευάλωτων πληθυσμών στην χώρα. Στο πλαίσιο του έργου αυτού με τίτλο «Υποστήριξη του Εθνικού Σχεδίου Απόκρισης COVID-19 για την προστασία των πλέον ευάλωτων πληθυσμών», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν (1) Ιατρικό Συντονιστή.Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της πρόσκλησης ή και πρόσληψης για κάλυψη των παραπάνω θέσεων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Βιογραφικό
 3. Τίτλος σπουδών / Πτυχίο ιατρικής
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 5. Ειδική εργασιακή εμπειρία με μεταναστευτικό πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες
 6. Γενική εργασιακή εμπειρία
 7. Επιθυμητή εξειδίκευση σε δημόσια/παγκόσμια υγεία
 8. Γνώση Αγγλικών
 9. Επιθυμητή γνώση Γαλλικών
 10. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Συντονιστής,  έως την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •