ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (1) θέση ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού

Ορισμένου Χρόνου- Λέσβος

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC, SRH and PSS services in Kara Tepe and new RIC Lesvos», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ

Μία (1) θέση Κοινωνικού λειτουργού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες :

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με τη συνδρομή διερμηνέα)
 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής
 • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής και στήριξης σε επιζώντες/επιζήσασες έμφυλης βίας (GBV)
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας
 • Συνεργασία με δίκτυο του πληθυσμού και αναγνώρισης περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας.
 • Συνεργασία με δίκτυο ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσίων φορέων για πιθανή παραπομπή του περιστατικού σε κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών.
 • Συνεργασία με το ιατρικό , νοσηλευτικό και ψυχοκοινωνικό προσωπικό του κλιμακίου των ΓτΚ στη Λέσβο.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με πληθυσμό αναφοράς
 • Προηγούμενη εμπειρία στη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας
 • Εθελοντισμός
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 • Οι γνώσεις Αραβικών, Φαρσί, Κουρδικών θα συνεκτιμηθούν
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •