ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια «Τεχνολογικού Εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων)

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos”, του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

 1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό GRC01/2017/0000000125/000 του έργου με τίτλο: “Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos”
 3. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Σωματείου.
 4. Τα αναφερόμενα στην πιστοποίηση PQP Status της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
 5. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου και το Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Απόφαση Δ.Σ. με Α.Π. 1312Α – 09/10/2013)
 6. Το Πρακτικό Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου με Α.Π.: 1468/29.8.2017

Αποφασίζει

Τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Τεχνολογικού Εξοπλισμού»συνολικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο “Improving the health status of refugees in Chios and Lesvos” με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00 από την κα Άννα Μιχαλακέλη στο τηλέφωνο 210-3213150,  Fax 210-3213850, e-mail: operations2@mdmgreece.gr

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 16/10/2017 και ώρα 17:00. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις του Σωματείου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι την 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ, στα γραφεία της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, στον 5ο όροφο, στο Πρωτόκολλο.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •