ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  για την «Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων)

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «MDM Greece Emergency Case Management Unit (ECMU Project)» με κωδικό: ECHO/-EU/BUD/2016/01017 και δικαιούχο το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00 από τον κο Κάρολο Πούχνερ στο τηλέφωνο 210-3213150,  Fax 210-3213850, e-mail: karl.puchner@mdmgreece.gr

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 24/08/2017 και ώρα 17:00. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις του Σωματείου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι την 28/08/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Αθήνα, Τ.Κ. 105 53 στον 5ο όροφο στο Πρωτόκολλο.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •