ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων»

συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων)

 

Προμήθεια χρηματοδοτούμενη κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Bridges to context-related health & mental health services for refugees and migrants stranded in Greece» και κωδικό: ECHO/-EU/BUD/2018/01002, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας και τους Γιατρούς του Κόσμου Βελγίου

Έχοντας υπόψη:

  • Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  • Την Ειδική Σύμβαση Επιχορήγησης με Αριθμό ECHO/-EU/BUD/2018/01002
  • Το Πρακτικό Δ.Σ. των Γιατρών του Κόσμου με Α.Π.: 1662/27.12.2017
  • Την από 09/03/2017 Σύμβαση Συνεργασίας μεταξύ των Γιατρών του Κόσμου Βελγίου και των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας

Δημοσιεύεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Bridges to context-related health & mental health services for refugees and migrants stranded in Greece» και κωδικό ECHO/-EU/BUD/2018/01002 με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του σε σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας ευκρινώς «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ», τον πλήρη τίτλο του φορέα που διενεργεί την προμήθεια, τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την ημερομηνία διενέργειας,  τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 π.μ. – 17:00 μ.μ. από την κα Αλεξία Σακελλαράκη στο τηλέφωνο: 210-3213150, Φαξ: 210-3213850, e-mail: alexia.sakellaraki@mdmgreece.gr. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και τις 19/03/2018 και ώρα 17:00 μ.μ.. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται: α) τα πλήρη στοιχεία του φορέα και β) τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι τις 22/03/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, στον 5ο όροφο στο Πρωτόκολλο.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •