ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων»

συνολικού προϋπολογισμού 1.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων)

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: ’’PHC activities and PSS actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios”, του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

 1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/18.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 2. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό GRC01/2018/0000000160/000 του έργου με τίτλο: ’’PHC activities and PSS actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios”
 3. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Σωματείου.
 4. Τα αναφερόμενα στην πιστοποίηση PQP Status της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
 5. Τους Κανονισμούς Εσωτερικής Λειτουργίας και Προμηθειών των Γιατρών του Κόσμου και το Σύστημα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (Απόφαση Δ.Σ. με Α.Π. 1312Α – 09/10/2013)
 6. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου με Α.Π.: 9Α/10.1.2018, αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας

 

Αποφασίζει

Τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού χιλίων οχτακοσίων ευρώ(1.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και λοιπών νομίμων κρατήσεων, για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο ’’PHC activities and PSS actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios” με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σημειώνεται ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού.

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00 από τον κύριο Κωνσταντινίδη Σωτήριο στο τηλέφωνο 210-3213150,  Fax 210-3213850, e-mail: operations2@mdmgreece.gr

 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες επί της παρούσας Πρόσκλησης έως και την 01/02/2018 και ώρα 17:00. Οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται εγγράφως. Στα αιτήματα για διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες θα πρέπει να αναφέρονται τόσο τα πλήρη στοιχεία του Σωματείου όσο και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου ανάδοχου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX, ηλεκτρονική διεύθυνση). Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν μπορούν να επικαλεστούν σε καμία περίπτωση προφορικές απαντήσεις του Σωματείου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται προθεσμία εντός πέντε(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης / αποστολής της Πρόσκλησης στους υποψηφίους, ήτοι μέχρι τις 2/2/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ, στα γραφεία της Οργάνωσης «Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία», Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα, στον 5ο όροφο, στο Πρωτόκολλο.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •