Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών σε προμήθειες, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Free and quality health care for migrants and refugees in the migration process in Greece», του Προγράμματος ECHO/-EU/BUD/2016/01006, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

Η προμήθεια θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 1. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής.
 2. Τον Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.
 3. Την προγραμματική σύμβαση του έργου με τίτλο «Free and quality health care for migrants and refugees in the migration process in Greece», του Προγράμματος ECHO/-EU/BUD/2016/01006.
 4. Την απόφαση ΔΣ 01/02/2017 με ΑΠ: 1169 αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.
 5. Βάσει του με αρ. Πρωτ. PSR17ATHGR0420, εγκεκριμένο από την ομάδα έργου του προγράμματος, αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

 1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα).
 2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8 ,του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και ότι αναλαμβάνει να καλύψει την περίοδο συντήρησης και εγγύησης του εξοπλισμού για περίοδο ενός (1) έτους), συμπεριλαμβανόμενο κόστος αυτής στην τελική προσφερόμενη τιμή. Επίσης να αναφέρει ότι κατέχει τον απαραίτητο ΚΑΔ στη βεβαίωση έναρξης της Δ.Ο.Υ.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •