Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Την από 18.06.2020 με ΑΠ: 3230 σχετική επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, περί εγκρίσεως του από 17.06.2020 με ΑΠ: 174 σχετικού αιτήματος του Δικαιούχου για αλλαγή της ιατρικής ειδικότητας του παιδιάτρου σε δερματολόγο, μετά από σχετικά αιτήματα φορέων για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης τροποποίησης.

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη μίας (1) θέσης Δερματολόγου.

Προφίλ του Δικαιούχου

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Το γεγονός όμως ότι διατηρούν την ουδετερότητά τους, δεν τους εμποδίζει από το να μιλούν ανοιχτά για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν οι ίδιοι γίνονται αυτόπτες μάρτυρες. Όπου αυτό είναι δυνατόν, οι Γιατροί του Κόσμου επισημαίνουν τους κινδύνους από ανάλογες καταπατήσεις, είτε μέσω της σιωπηρής διπλωματίας, είτε μέσω της παρέμβασής μας στα ΜΜΕ. Από την αρχή της δράσης τους, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Η πρώτη και κύρια αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Ωστόσο, οι δράσεις επεκτείνονται και πέρα από το πλαίσιο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική εμπειρία, οι Γιατροί του Κόσμου μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης της πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μακροπρόθεσμος στόχος των Γιατρών του Κόσμου είναι να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην υγεία και να διασφαλίσουν ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

Ο επιλεχθείς θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και τις 31.05.2022, με συμβάσεις ανά ημερολογιακό έτος. Το Σωματείο δύναται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς της σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της, αζημίως για το Σωματείο.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •