ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για μία (1) θέση ειδικότητας Νοσηλευτή

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ

Μία (1) θέση Νοσηλευτή

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με ημερομηνία έναρξης 01/01/2020, οι Γιατροί του Κόσμου επιθυμούν να προσλάβουν έναν (1) Νοσηλευτή, για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, με πλήρη απασχόληση και περιοχή απασχόλησης την Σκάλα Συκαμινέας στη Λέσβο. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της πρόσκλησης ή και πρόσληψης, εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: operations2@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Νοσηλευτής – Λέσβος – Σκάλα Συκαμινέας»,  έως την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 16:00.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •