ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

                        για (1) θέση ειδικότητας Νοσηλευτή στο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης

 Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «Υπηρεσίες ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στο νησί της Χάλκης και τα αντίστοιχα δορυφορικά νησιά, Νίσυρο και Σύμη»

ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ   

Μία (1) θέση Νοσηλευτή

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτικής φροντίδας στην Χάλκη και σε δύο γειτονικά της νησιά.
 • Προστασία και προαγωγή της υγείας των ασθενών.
 • Συνεργασία με το Ιατρικό Προσωπικό της ομάδας προκειμένου να πραγματοποιούνται παραπομπές των διαφόρων περιστατικών στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Ανάληψη διαδικαστικών θεμάτων στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή κάποιου περιστατικού.
 • Συστηματικά παρακολούθηση της πορείας των ασθενών, σε συνεργασία με το Ιατρικό Προσωπικό.
 • Διατήρηση αρχείου περιστατικών και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
 • Συντονισμός Φαρμακείου: καταμέτρηση, ποιοτικός έλεγχος, καταγραφή και ταξινόμηση φαρμακευτικού υλικού, τήρηση αρχείου φαρμακευτικού υλικού. Ο Νοσηλευτής οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τον Συντονιστή Προγράμματος σχετικά με τυχόν ελλείψεις σε φαρμακευτικό υλικό και αναλώσιμα.
 • Επισκέψεις κατ’οίκον όπου κρίνεται απαραίτητο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Τίτλος σπουδών Νοσηλευτικής.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στα πλαίσια της ομάδας.
 • Δεξιότητες οργάνωσης και εποπτείας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσεις.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Νοσηλευτής – Χάλκη»,  έως την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 (βάση ημέρας και ώρας αποστολής email με τα απαραίτητα δικαιολογητικά).

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •