Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις», της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών», στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με κωδικό MIS:374115, και λαμβάνοντας υπόψη:

Την υπ. αριθμ. 1005-27/03/2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών»

Το Καταστατικό των ΓτΚ με αριθμό 1456/10-05-1990

Την υπ. αριθμ. 572 / 22-01-2013 απόφαση υλοποίησης με Ιδία Μέσα του προαναφερόμενου υποέργου

Την υπ. αριθμ. 557 / 22-01-2013 απόφαση του Δ.Σ. των ΓτΚ περί προκύρηξης θέσεως στελέχους διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης στα πλαίσια του έργου ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ.

ΠΡΟΚΥΡΡΗΣΕΙ

Μία (1) θέση Στελέχους Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου (Medecins Du Monde) είναι μία Μη Κυβερνητική, ανεξάρτητη, ανθρωπιστική διεθνής οργάνωση. Iδρύθηκαν στη Γαλλία το 1980 από τον Γάλλο γιατρό Bernard Couchner, μετέπειτα Υπουργό Υγείας και Ανθρωπιστικής Δράσης της Γαλλίας. Οι Γιατροί του Κόσμου αποτελούν σήμερα ένα αναπόσπαστο, σημαντικότατο μέρος του διεθνούς δικτύου των Μη-Κυβερνητικών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων, που δρα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία γνήσια Ελληνική Oργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η πρωτοβουλία «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών» στηρίζεται στην έμπρακτη συνεργασία δύο μεγάλων φορέων, της μη κρατικής οργάνωσης των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Αθηνών. Οι Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ) με εμπειρία 22 χρόνων και αντίστοιχες δράσεις έχουν αποδείξει στην πράξη ότι εργάζονται για την προάσπιση του δικαιώματος κάθε ανθρώπου στην δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Μέσω μιας άρτιας σε εξοπλισμό κινητής οδοντιατρικής μονάδας θα πραγματοποιούνται εκστρατείες ενημέρωσης σε 28 δημοτικά σχολεία των Αθηνών, με θεματολογία τη στοματική υγιεινή και την οδοντιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, οι εθελοντές παιδο-οδοντίατροι που θα στελεχώνουν την κινητή μονάδα θα ελέγχουν τις στοματικές κοιλότητες των παιδιών όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων που θα επισκέπτονται και θα πραγματοποιούν φθοριώσεις σε 7500 παιδιά της ομάδας – στόχος, ενώ θα παραπεμφθούν και εξυπηρετηθούν τα παιδιά οικογενειών, που αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά την βασική περίθαλψη.

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

Στέλεχος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης με 14μηνη σύμβαση έργου

Το Στέλεχος Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης θα αναφέρεται στο Δ.Σ. του φορέα και στην Επιστημονική Επιτροπή του έργου. Αναλυτικά, το αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τη συμβολή του στελέχους στην εκπόνηση των ακόλουθων παραδοτέων του Υποέργου 1 με τίτλο: «Επιστημονικός Σχεδιασμός μοντελοποίηση και παρεμβάσεις»:

Π.1.2: Ενεργοποίηση, ενημέρωση και συντονισμός ομάδας 50 εθελοντών οδοντιάτρων κατ’ ελάχιστον

Π.1.3: Λίστα σχολείων προς επίσκεψη-Πλάνο υλοποίησης

Π.1.4: Παρέμβαση διάγνωσης και φθορίωσης σε 7500 μαθητές

Π.1.5: Παρέμβαση οδοντιατρικής θεραπείας σε 7000 περιπτώσεις

Π.1.6: Παρέμβαση ορθοδοντικής σε 1500 περιπτώσεις

Οι εργασίες περιλαμβάνουν συντονισμό ομάδων εθελοντών, συγγραφή ενημερωτικών κειμένων, διοργάνωση και εκπροσώπηση σε εκδηλώσεις, fora, συνέδρια, ενέργειες διασύνδεσης με χορηγούς και αρμόδιους φορείς, ενεργοποίηση εθελοντών, εκπαίδευση & αξιολόγηση εθελοντών, παρακολούθηση-πιστοποίηση-έλεγχος των ενεργειών και παραδοτέων, συγγραφή εκθέσεων.

Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Αίτηση υποψηφιότητας

2. Απόφοιτος/-η ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης

3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων / πράξεων

4. Αποδεδειγμένη μελετητική δραστηριότητα τουλάχιστον 2 ετών σε θέματα οικονομίας και διοίκησης

5. Άριστη γνώση Η/Υ

6. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

7. Γνώση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣ)

Ε. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

2. Αποδεδειγμένη εμπειρία άνω των 2 ετών στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων / πράξεων

3. Αποδεδειγμένη μελετητική δραστηριότητα άνω των 2 ετών σε θέματα οικονομίας και διοίκησης

4. Εμπειρία στην υποβολή δελτίων έργου (ΤΔΠΠ, ΤΔΥ, Εξαμηνιαία δελτία, κλπ)

5. Εμπειρία στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης διαγωνισμών

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής του στελέχους θα βασιστεί στα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α. Σπουδές 20 βαθμούς Αντίγραφο Πτυχίου, αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Η απόκτηση γνώσεων να περιγράφεται αναλυτικά
Πτυχίο 10 βαθμοί
Μεταπτυχιακό 10 βαθμοί
β. Εμπειρία στη διαχείριση και διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων / πράξεων 40 βαθμούς Συστατικές επιστολές, αντίγραφα συμβάσεων με αναλυτική περιγραφή καθηκόντων Προσμετράται η εμπειρία της τελευταίας 5ετίας
2-5 έτη 10 βαθμοί
5-7 έτη 10 βαθμοί
7 έτη και άνω 20 βαθμοί
γ. Συμμετοχή στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 40 βαθμούς Βεβαιώσεις, αντίγραφα συμβάσεων Προσμετράται η εμπειρία της τελευταίας 5ετίας
2-5 έτη 10 βαθμοί
5-7 έτη 10 βαθμοί
7 έτη και άνω 20 βαθμοί
ΣΥΝΟΛΟ 100

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, κατά την κρίση του Υπευθύνου Έργου. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Στο εξάμηνο θα αξιολογείται η επίτευξη των στόχων που τεκμηριώνονται από τα κριτήρια επιλογής. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης θα γίνεται μονομερής καταγγελία σύμβασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Η διάρκεια ορίζεται στους δέκα τέσσερις (14) ανθρωπομήνες εργασίας. Η δε αμοιβή ορίζεται στις 14.000,00 €, περιλαμβανομένων όλων των φόρων και τελών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής σε κλειστό φάκελο με αναφορά στη θέση εργασίας, στη Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής, έως την 20η Φεβρουαρίου 2013, στη διεύθυνση:

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Σαπφούς 12

ΤΚ 105 53

Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Μαυρίκου Αγγελική στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mdmgreece.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ των Γιατρών του Κόσμου

Κανάκης Νικήτας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÉÁÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ