Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, λαμβάνοντας υπόψη τη με Α.Π. 1635/06.12.2017 Απόφαση του Δ.Σ., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «MDM Greece Emergency Case Management Unit (ECMU Project)» με κωδικό: ECHO/-EU/BUD/2016/01017 αναφορικά με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, ψυχικής υγείας και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης σε σύνθετες και ευάλωτες περιπτώσεις καθώς και στη διαχείριση και ολιστική αντιμετώπιση σύνθετων ιατρικών περιπτώσεων ανάμεσα στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό που διαβιεί στην περιφέρεια Αττικής, το οποίο χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας (Τhe European Commission ’s Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO)

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Τρεις (3) θέσεις Διερμηνέων για Αραβικά και δύο (2) θέσεις Διερμηνέων για Φαρσί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας των συγκεκριμένων θέσεων  περιλαμβάνει τη συμβολή στην εκπόνηση των ακόλουθων παραδοτέων του έργου:

 

Α) Ιατρικές Υπηρεσίες σε προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό

  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής και φαρμακευτικής κάλυψης στη δομή του Πολυιατρείου που λειτουργεί στην έδρα του Σωματείου
  • Ενημέρωση για αναγκαίες παραπομπές σε δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Β) Ψυχοκοινωνικές – Ψυχιατρικές Υπηρεσίες σε προσφυγικό/μεταναστευτικό πληθυσμό

  • Παροχή πρωτοβάθμιας ψυχοκοινωνικής και ψυχιατρικής στήριξης στη δομή του Πολυιατρείο που λειτουργεί στην έδρα του Σωματείου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής σε κλειστό φάκελο με αναφορά στη θέση εργασίας, στη Γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής, έως την 22α Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 17.00 μ.μ., στη διεύθυνση:

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι   Τ Ο Υ   Κ Ο Σ Μ Ο Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος (Πρωτόκολλο)

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα και την αρχή των ίσων ευκαιριών που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •