ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (7) θέσεις εργασίας

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τη με αριθμ. 5672 / 30.09.2019 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

 

ΚΑΛΕΙ

 Τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη επτά (7) θέσεων εργασίας στο έργο, και συγκεκριμένα δύο (2) θέσεις κοινωνικών λειτουργών, μία (1) θέση ψυχολόγου, δύο (2) θέσεις νοσηλευτή, μία (1) θέση διοικητικού και μία (1) θέση βοηθητικού προσωπικού γενικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως παρουσιάζονται στην παρούσα.

Σύντομη Περιγραφή

Αντικείμενο της πράξης είναι η «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ΡΟΜΑ και πρόσφυγες. Η παροχή των υπηρεσιών στους ωφελούμενους είναι δωρεάν και δεν καλύπτεται τμήμα αυτής από νοσήλια ή άλλες εισφορές, δεδομένου ότι ο Δικαιούχος είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι πρωτοβάθμια. Η Πράξη συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην Πρόσκληση 1449iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», καθώς και στον ειδικό στόχο «Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση».

Υποβολή Αιτήσεων

Για την υποβολή του Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται κατά τις εργάσιμες ώρες από 10:00 έως 16:00 στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 – Αθήνα, 5ος όροφος, κατάθεση στο πρωτόκολλο. Είναι δυνατή και η ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή του φακέλου αίτησης και δικαιολογητικών. Υπόδειγμα της αίτησης αποτελεί παράρτημα της παρούσης.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα σε σφραγισμένο φάκελο:

  1. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των κριτηρίων επιλογής που αναγράφονται στους πίνακες της Πρόσκλησης.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν). Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα όσα αναγράφει στο βιογραφικό σημείωμα όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον επιλεγεί.

Ο υποψήφιος σημειώνει απ’ έξω από τον φάκελο τα στοιχεία αλληλογραφίας και τη θέση εργασίας. Ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση ΜΟΝΟ για μία θέση εργασίας. Η αίτηση θα  υποβάλλεται σε φάκελο και θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Λήξη Πρόσκλησης

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται για 15 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου http://www.mdmgreece.gr, δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες του νομού Θεσσαλονίκης: α) εφημερίδα «Τύπος Θεσσαλονίκης» και β) εφημερίδα «Μακεδονικές Αγγελίες». Ανάρτηση ολόκληρης της πρόσκλησης γίνεται στο διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •