eea-grands-a-step-forward

ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την «Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα», συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των 9.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο της  Προγραμματικής Σύμβασης με αριθμό 08/2020 και τίτλο:  “ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό 08/2020 και τίτλο: “A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”.
 2. Τα οριζόμενα καθ’ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 000€ πλέον ΦΠΑ.
 3. Τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και Κανονισμό Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής.
 4. Την υπ’ αριθμ. 217Α/22.07.2020 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργηθήκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθείτο δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 15 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία και Σουηδία). Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας φέτος 30 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων έφτασαν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους μετά Ανοικτά Πολυϊατρεία (Αθήνα, Πειραιά, Πέραμα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Χανιά), τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ασυνόδευτων ανηλίκων), με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η νέα δράση με τίτλο :“ A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children”, στοχεύει στη λειτουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για τη μεσοπρόθεσμη διαμονή ευάλωτων γυναικών αιτούντων άσυλο και των παιδιών τους, με εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι να προστατεύσει και να υποστηρίξει τους δικαιούχους κατά την περίοδο της αίτησης ασύλου, διασφαλίζοντας ποιοτικά πρότυπα στέγασης και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, υγειονομική περίθαλψη, διατροφή, ασφάλεια και υγιεινή. Το Κέντρο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές συνθήκες υποδοχής και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, για 44 δικαιούχους με ολοκληρωμένο τρόπο. Το σύστημα παραπομπής θεσπίζεται σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο για την Υποδοχή και το Άσυλο. Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων του EEA Grants Programme II: Asylum & Migration. Οικονομικοί διαχειριστές του προγράμματος είναι η Human Rights 360 και το ΣΟΛ – Crowe.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ:

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων του EEA Grants Programme II: Asylum & Migration. Οικονομικοί διαχειριστές του προγράμματος είναι το ΣΟΛ – Crowe και η Human Rights 360. Το έργο στοχεύει στη λειτουργία ενός Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για τη μεσοπρόθεσμη διαμονή ευάλωτων γυναικών αιτούντων άσυλο και των παιδιών τους, με εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης ασύλου. Ο απώτερος σκοπός του έργου είναι να προστατεύσει και να υποστηρίξει τους δικαιούχους κατά την περίοδο της αίτησης ασύλου, διασφαλίζοντας ποιοτικά πρότυπα στέγασης και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες που μπορεί να χρειαστούν όπως ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, υγειονομική περίθαλψη, διατροφή, ασφάλεια και υγιεινή. Το Κέντρο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας προκειμένου να παρέχει ποιοτικές συνθήκες υποδοχής και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση, για 44 δικαιούχους με ολοκληρωμένο τρόπο. Το σύστημα παραπομπής θεσπίζεται σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο για την Υποδοχή και το Άσυλο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:

«Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας για τη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα».

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Τα παραδοτέα αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα Ειδών Καθαριότητας και είναι είδη καθαριότητας, απορρυπαντικά ρούχων, απορρυπαντικά πιάτων, καθαριστικά γενικής χρήσης, σύνεργα καθαρισμού, είδη οικιακής χρήσης και χαρτικά. Η παραγγελία των ποσοτήτων θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας, βάση της προσφερόμενης μοναδιαίας τιμής του αναδόχου και μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι 9.600,0€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τις ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν γίνονται δεκτές. Επίσης απορρίπτονται προσφορές με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά.

Όλα τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, εγκεκριμένων εταιριών και κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται. Στα είδη που υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, αυτή δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την παραλαβή του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του.

Τα προς προμήθεια είδη να είναι πιστοποιημένα κατά CE (όπου απαιτείται)

 • Σακούλες Απορριμμάτων
 1. Η ανθεκτικότητα των σάκων θα είναι υψηλής αντοχής και άριστης ποιότητας, ώστε να μην σχίζονται κατά την χρήση τους και να μπορούν θα δέχονται και χώματα μαζί με τα απορρίμματα (αφορά τις μεγάλες διαστάσεις).
 2. Το υλικό κατασκευής τους να είναι από 100% πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
 3. Κόλληση: Η κάτω πλευρά του σάκου (πυθμένας), θα είναι ενωμένη με θερμοκολλητική μέθοδο, υψηλής αντοχής, διπλής ραφής που θα αποκλείει την πιθανότητα διάρρηξης του σάκου και διασκόρπισης των απορριμμάτων.
 4. Φιλικοί προς το περιβάλλον
 5. Θα είναι σύμφωνα με τα ζητούμενα στην Τεχνική Προδιαγραφή.
 6. Θα είναι σε ποιότητα πολυαιθυλενίου ΗDPE, εγκεκριμένο από όλα τα ινστιτούτα καταναλωτών Ευρώπης.
 7. Όλα τα προϊόντα να είναι ασφαλή, σύμφωνα με την οδηγία 91/155/ΕΕ όπως τροποποιήθηκε από την 2001/58/ΕΕ.
 • Καθαριστικά (απορρυπαντικά) προϊόντα, απαιτούνται:
 1. Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Δ.Δ.Α) των σχετικών προϊόντων (απορρυπαντικά και καθαριστικά) να είναι επικαιροποιημένα και σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ) και τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ. αριθ. 2015/830 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Να έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ), εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ). Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος να είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τα προς προμήθεια είδη με απολυμαντικές-αντισηπτικές ιδιότητες να διαθέτουν έγκριση (άδεια κυκλοφορίας) από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
 • Υγρά καθαρισμού απορρυπαντικά
 1. Σύμφωνα με το Μητρώο απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.
 2. Για τα απορρυπαντικά ειδικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:
  • Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  • KYA 381/2005 Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΦΕΚ 539/Β/2-5-2006) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  • Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008 (CLP), και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).
  • Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19.9.2002) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  • Κανονισμός (ΕΚ 1907/2006) ως ισχύει (REACH)
  • Y.A 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  • Να είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες 91/155/ΕΟΚ και 2001/58/ΕΕ αναφορικά με την τήρηση των κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
  • ΥΑ Α2-861 (ΦΕΚ2044/Β/2013) (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ όσον αφορά τα απορρυπαντικά), άρθρο 84, εκτός από το 1ο εδάφιο στοιχείου στ΄, παρ. 1, του άρθρου αυτού.
  • Να φέρουν σήμανση CE
  • Σε όλα τα υλικά καθαρισμού θα πρέπει να δίδονται οδηγίες χρήσεως καθώς και οδηγίες ασφάλειας στην Ελληνική γλώσσα.
  • Θα πρέπει όλα τα είδη της προσφοράς τους να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας και στο εξωτερικό μέρος της συσκευασίας τους να αναγράφονται η σύνθεση, οδηγίες χρήσης, προφύλαξης και επισημάνσεις για αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων κατά την χρήση τους.
  • Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
  • Να είναι χαμηλού αφρισμού και βιοαποικοδομήσιμα
  • Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των επισκεπτών.
  • Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.
  • Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείσδυσης.
  • Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος.
  • Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό
  • Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
  • Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.
  • Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90% .
  • Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Αγγλικά όπου θα αναγράφονται η φράση ‘’μακριά από παιδιά’’, το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά
  • Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.
  • Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.
 • Γάντια
 1. Να είναι υποαλλεργικά, να μην προκαλούν ερεθισμούς στους χρήστες, να έχουν καλή εφαρμογή
 2. Να έχουν αντοχή έτσι ώστε να μην σχίζονται κατά την χρήση τους.
 3. Να είναι πρόσφατης παραγωγής (προγενέστερη των έξι μηνών από αυτή της παραλαβής).
 4. Να αναγράφεται στην συσκευασία το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής
 5. Να διατίθενται σε όλα τα μεγέθη
 • Εντομοαπωθητικά
 1. Το προωθητικό αέριο να είναι οικολογικό -ελεύθερο από χλωροφθοράναθρακες CFCs free).
 2. Θα πρέπει να έχουν αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ισχύ.
 3. Να φέρουν πρόσφατη ημερομηνία παρασκευής και ημερομηνία λήξης τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία παρασκευής.
 4. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους, κατάλληλα για χρήση στους χώρους που φιλοξενούνται νήπια, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 5. Να περιλαμβάνει οδηγίες ασφάλειας και χρήσης, να διατίθεται σε εύχρηστη και ασφαλή συσκευασία.
 • Χαρτικά
 1. Να είναι κατασκευασμένα από 100% λευκασμένο χημικό και θερμομηχανικό πολτός, 100% υδατοδιαλυτό και Α’ ποιότητας
 2. Να είναι κατάλληλα για επαγγελματική χρήση
 3. Να είναι σύμφωνα ως προς το βάρος, διαστάσεις με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές προσδιορίζονται.
 4. Συσκευασμένα και εξολοκλήρου τυλιγμένα για λόγους υγιεινής.

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

 1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα το Παράρτημα Α Υπόδειγμα Προσφοράς καθώς και το Παράρτημα Β Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού, ενώ η ισχύς της προσφοράς είναι για 90 ημέρες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.

 Χρόνος έναρξης ισχύος – Διάρκεια σύμβασης:

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την 01η Ιανουαρίου 2021. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με την παραλαβή των ειδών καθαριότητας ανά Τιμολόγιο και εντός 7 ημερών από την παραλαβή του.

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά.

Δύναται να αγοραστούν είδη καθαριότητας εκτός των περιγραφομένων στον Πίνακα του Παραρτήματος Α.

Τα είδη δύναται να είναι συσκευασμένα σε άνω του ενός 1 τμχ.

Στη σύμβαση θα προβλεφθεί δικαίωμα αναπροσαρμογής τιμών το 2ο έτος λειτουργίας ως 5% από την υπογεγραμμένη σύμβαση.

Τα είδη καθαριότητας θα αποστέλλονται στη Δομή Φιλοξενίας επί της οδού Δεληγιώργη 32 στην Αθήνα.

 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:

Η παρούσα θα αναρτηθεί για πέντε (5) ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου: www.mdmgreece.gr.

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Mε βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση υποδείγματος προσφοράς Παραρτήματος Α και Β. Συμπλήρωση υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς Παραρτήματος Β. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, το αργότερο έως 13/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ.:

Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία
Σαπφούς 12, ΤΚ 10553, Αθήνα
5ος όροφος στο πρωτόκολλο
Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κομπορόζος Σπύρος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: procurement@mdmgreece.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103213150

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερώτημα 05/11/2020

 1. Στο Παράρτημα Α Υπόδειγμα Προσφοράς  , στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ , θέτουμε ΝΑΙ/ΟΧΙ για κάθε είδος που μπορούμε ή όχι να σας προμηθεύσουμε
 2. Στο Β. Υπόδειγμα Προσφοράς , στην στήλη ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ , αναφέρουμε την διαθέσιμη συσκευασία του προϊόντος , (π.χ. στο Α/Α 2. Σακούλα Απορριμμάτων Μίνι 46*56εκ , η δική μας συσκευασία είναι ρολό των 30τμχ , ως Προσφερόμενη Ποσότητα , θα βάλουμε 30)
 3. Εάν σε κάποιο προϊόν η διαθέσιμη συσκευασία είναι διαφορετική (π.χ. αναφέρετε Υγρό Απορρυπαντικό Πιάτων 430ml , εάν η δική μας συσκευασία είναι 500ml που θα αναφέρουμε την ποσότητα)
 4. Στα χαρτικά μπορούμε να δώσουμε προσφορά για παραπλήσιες συσκευασίες (π.χ. αντί για χαρτί υγείας 8*115γρ = 920γρ να δώσουμε 10*90γρ=900γρ)

Τέλος θα θέλαμε διευκρινήσεις για τα πιο κάτω προϊόντα:

– Σακούλα απορριμμάτων 52*80εκ εννοείται μαύρες σακούλες HEAVY με το κιλό

– Σακούλα Απορριμμάτων GAR 60L τι ακριβώς θέλετε

– Αντισηπτικά Αγρομάντηλα τι ακριβώς θέλετε

Διευκρίνιση

 1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θέτει ΝΑΙ ή ΟΧΙ για την υποχρέωση συμμόρφωσης. Προσοχή οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού περ.2, σελ. 5, Υποχρεώσεις Συμμόρφωσης.
 2. Στο τέλος του Υποδείγματος Προσφοράς αναγράφεται: «Σε περίπτωση διαφορετικής προσφερόμενης ποσότητας από αυτή που αναγράφεται θα γίνει αναγωγή στην ζητούμενη ποσότητα και στην ενδεικτική τιμή με ΦΠΑ». Ως εκ τούτου ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει είτε α) να αναγάγει την τιμή που προσφέρει στην ανάλογη ποσότητα, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση τιμή/30τμχ και να αναγράψει στο Έντυπο Προσφοράς 1 τεμάχιο και τη τιμή που θα προκύψει είτε β) θα κάνει την ανάλογη αναγωγή η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού.
 3. Ομοίως με την παραπάνω 2 διευκρίνιση.
 4. Όσον αφορά τις διαστάσεις των συσκευασιών δύναται να υπάρχουν αποκλίσεις από αυτές ως 2% με την ανάλογη αναπροσαρμογή και στην ενδεικτική τιμή.
 5. Δεν ζητείται σακούλα απορριμμάτων 52*80 , αλλά 53*80 και 52*75.
 6. Ζητείται σακούλα απορριμμάτων χωρητικότητας 60 λίτρων.
 7. Αντιβακτηριδιακά μαντήλια με οινόπνευμα.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •