ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια σε «Ιατρικό Εξοπλισμό» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των € 6.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: «PHC, SRH and PSS services in Kara Tepe and new RIC Lesvos», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

  1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό UNHCR/GRC01/2021/0000000263/003 του έργου με τίτλο: «PHC, SRH and PSS services in Kara Tepe and new RIC Lesvos», καθώς και τις όποιες επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις αυτής.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική μη κυβερνητική οργάνωση, που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία. Ταυτόχρονα, ωστόσο, παραμένουν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμπληρώνοντας το 2021 τα 31 χρόνια συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, βρισκόμενη δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και βοήθεια. Τα τελευταία τρία χρόνια, ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες όσων έφτασαν στην Ελλάδα. Από την πρώτη στιγμή παρόντες, προσέφεραν και συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Αξιολογώντας  τις ανάγκες των συνανθρώπων μας, συνεχίζουν να επεκτείνουν τις δράσεις τους με τα Ανοικτά Πολυϊατρεία (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καβάλα, Χανιά), τις Κινητές μονάδες αλλά και με τους Ξενώνες (Υπνωτήριο Αστέγων, ξενώνας ευάλωτων γυναικών), με μακροπρόθεσμο στόχο να κάνουν την υγεία βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια «Ιατρικού Εξοπλισμού» για το έργο με τίτλο: «PHC, SRH and PSS services in Kara Tepe and new RIC Lesvos», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών υλοποίησης του έργου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

  1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο υπόδειγμα) για τις ζητούμενες ποσότητες.
  2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες.
  3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται κατόπιν τμηματικών παραλαβών των ειδών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα καταρτισθεί και βάσει των χρηματοροών του έργου, με δυνατότητα πίστωσης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η συμφερότερη οικονομική προσφορά, που πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των ζητούμενων ειδών, με άμεση παράδοση των ειδών στο σύνολο των ποσοτήτων.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου: www.mdmgreece.gr και θα αποσταλεί σε τρείς (3) δυνητικούς προμηθευτές, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή την προσφορά τους με σφραγίδα και υπογραφή, στο mail perama@mdmgreece.gr, βάσει των επισυναπτόμενων υποδειγμάτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, Β. Πίνακας κόστους ειδών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ..

 

Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο

«Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία»

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Yiannis-Yiannakopoulos__YI_5493