Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ
για επιστημονικό προσωπικό στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στο νησί της Χίου

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe and Alternative Accommodation Facilities of Chios» και κωδικό : GRCO1/2018/0000000160/000, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Ε Ι

Μία (1) θέση Ψυχολόγου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ψυχολόγος – Χίος», ανάλογα με τη θέση, έως τις 29 Ιανουαρίου 2018.

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι  Τ Ο Υ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Σαπφούς 12, ΤΚ 105 53, Αθήνα, 5ος όροφος

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •