ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
     για (2) θέσεις ειδικότητας Νοσηλευτή 
Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Σ Ε Ι  ΕΚ ΝΕΟΥ

Δύο (2) θέσεις Νοσηλευτών

Σύντομη Περιγραφή

Στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με διάρκεια υλοποίησης από 01/01/2019 έως και 30/09/2019, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν δύο (2) νοσηλευτές για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο Καρά Τεπέ Λέσβου, με μερική απασχόληση και περιοχή απασχόλησης την Σκάλα Συκαμινέας. Η εκτιμώμενη διάρκεια της συνεργασίας ορίζεται μέχρι και τις 31/12/2019, με δυνατότητα παράτασης εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο ή το φορέα χρηματοδότησης. Επιπλέον, το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της πρόσκλησης ή και πρόσληψης ενός νοσηλευτή, εφόσον αυτό απαιτηθεί από το έργο.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hr@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Νοσηλευτής – Λέσβος – Σκάλα Συκαμινέας»,  έως την Τρίτη, 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •