Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

 

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου Providing Education & Immediate Accommodation to Migrant Children in GreecePEDIA και σε συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

Μία (1) θέση Νοσηλευτή για τις ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Ιωαννίνων

 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι  σε ξενοδοχειακές δομές φιλοξενίας στα Ιωάννινα, βάσει των αναγκών του έργου καθώς και όπου αλλού απαιτηθεί για τις ανάγκες εκτέλεσής του. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγούν θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες που θα προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hr@mdmgreece.gr, έως την Παρασκευή 28/12/2018 και ώρα 17.00.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •