Οι ΓτΚ εργάζονται για την βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόσβασης του πληθυσμού σε αυτό, καθώς και την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζονται από τους ΓτΚ .

Περιγραφή της θέσης: 

Η/Ο Κοινωνική/ός Λειτουργός θα αναφέρεται στο Συντονιστή Πεδίου και τεχνικά στον Υπεύθυνο Κοινωνικών Λειτουργών με τα εξής καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 

 • Σχεδιασμός, οργάνωση και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Κοινωνικών Λειτουργών.
 • Διεξαγωγή χαρτογράφησης των Υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο εντός και εκτός του καταυλισμού περιοδικά.
 • Ανάπτυξη και επέκταση υποστηρικτικού δικτύου υπηρεσιών και σχετικών  οργανισμών για την πιθανή παραπομπή επωφελούμενων.
 • Συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και με το ευρύτερο τοπικό δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών.
 • Συνεργασία όπως υποδεικνύεται με τα υπόλοιπα τμήματα του οργανισμού.
 • Παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες εν γένει και ειδικά για θέματα που αφορούν την υγεία.
 • Παραπομπή προσφύγων στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης προερχόμενων από γιατρούς, μαίες ή ψυχολόγους.
 • Συνοδεία προσφύγων στο νοσοκομείο, όταν υποδεικνύεται. (π.χ. σοβαρό ιατρικό περιστατικό, όταν υπάρχει αμφιβολία ως προς την πρόσβαση του πρόσφυγα στην υγειονομική περίθαλψη, ασυνόδευτος κ.λπ.)
 • Διαμεσολάβηση για απρόσκοπτη πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας.
 • Παρακολούθηση των περιστατικών που έχουν παραπεμφθεί σε νοσοκομείο.
 • Καταγραφή και καταχώρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις στο πεδίο (συντονισμού) κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο προστασίας και τον συντονιστή πεδίου.
 • Παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων  κατόπιν συνεννόησης με τον Υπεύθυνο Κοινωνικών Λειτουργών.
 • Αναζήτηση και εξοικείωση με νέα και σχετική με το αντικείμενο νομοθεσία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.gr) βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη  «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού – Αττική», έως την Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •