Περιγραφή θέσης:                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:                         Γιατροί του Κόσμου
ΤΙΤΛΟΣ:                                   Κοινωνικός Λειτουργός
ΠΕΡΙΟΧΗ:                                ΑΤΤΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:                               Μέχρι Δεκέμβριο 2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:   30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

 

Περιγραφή της θέσης: 

Η/Ο Κοινωνική/ός Λειτουργός θα αναφέρεται στο Συντονιστή Πεδίου και τεχνικά στον protection officer.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με τη συνδρομή διερμηνέα όπου κρίνεται αναγκαίο).
 • Παροχή κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών .
 • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας.
 • Συνεργασία με δίκτυο του πληθυσμού και αναγνώρισης περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας.
 • Συνεργασία με δίκτυο οργανώσεων για πιθανή παραπομπή του πεεριστατικού σε κατάλληλες υπηρεσίες.
 • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη μηνιαίων αναφορών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω email (recruitment@mdmgreece.grστα Αγγλικά βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την ένδειξη 

«Θέση Κοινωνικού Λειτουργού» διευκρινίζοντας την περιοχή απασχόλησης , έως  30/06/2017. 

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητάει η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών και  πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση  την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •