Η παρούσα πολιτική καθορίζει την προσέγγιση των ΓτΚ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, κακοποίησης και παρενόχλησης (PSEAH). Καθορίζει:

  • Τις αρχές στις οποίες θα βασίσουμε τη λήψη αποφάσεων και τις ενέργειές μας,
  • Τις προσδοκίες μας από όλους όσους εργάζονται για/και με τους ΓτΚ Ελλάδας,
  • Τις δεσμεύσεις μας για να διασφαλίσουμε τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων όταν προκύπτουν τέτοιες υποθέσεις.

Η πολιτική αυτή ισχύει για όλο το προσωπικό σε όλη τη διάρκεια της απασχόλησής του στους ΓτΚ. Ο όρος “προσωπικό” στην παρούσα πολιτική αναφέρεται στους υπαλλήλους, τους ασκούμενους, τους εθελοντές, τους συμβούλους και τους υπεργολάβους των ΓτΚ, καθώς και στο προσωπικό όλων των συνεργαζόμενων οργανισμών που εργάζονται για το πρόγραμμα των ΓτΚ (εφεξής “προσωπικό”). Όλες οι οργανώσεις-μέλη δεσμεύονται να εφαρμόζουν την παρούσα πολιτική και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να το πράξουν. Μέσω συμβατικής ρήτρας, διασφαλίζουν επίσης ότι οι αντισυμβαλλόμενοί τους συμμορφώνονται με τα ελάχιστα πρότυπα της PSEAH.

Όλο το προσωπικό θα είναι εξοικειωμένο με την πολιτική αυτή. Οι αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα υπόκεινται σε προηγούμενες διαβουλεύσεις με τα μέλη του προσωπικού και τις οργανώσεις μέλη.

Η παρούσα πολιτική θα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη σχετική εργατική/εργασιακή νομοθεσία και τους σχετικούς ποινικούς νόμους για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης σε τυχόν ισχυρισμούς, καταγγελίες και ανησυχίες που λαμβάνονται.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

MdM - PSEAH Policy V2.08.2021