ΑΠΟΦΑΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο των Γιατρών του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία κατά τη συνεδρίασή του στις  10.09.13 κατά τη συζήτηση του υπ’ αριθμ. 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53 Α΄/ 31 – 3 – 2010) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».

2. Την με αρ. Πρωτ. 1.20132/6.4432 Απόφαση Πιστοποίησης για την επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας των ΓτΚ

3. Την υπ’ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το με αριθμ. Πρωτ: 1003 – 27/03/2012 σύμφωνο Αποδοχής όρων του φορέα με την ΕΥΤΥΚΑ

5. Την υπ. αριθμ. 1005-27/03/2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ – Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών»

6. Το Καταστατικό των ΓτΚ με αριθμό 1456/10-05-1990.

7. Τον Εσωτερικό Κανονισμό & Διαδικασίες Προμηθειών (Αριθμός Πρακτικού 11-13/12/2011).

8. Τη με αριθμό  263/Φ. Προέγκρισης 374115_1 Απόφαση Διατύπωσης Γνώμης της ΕΥΤΥΚΑ.

9. Την από 19.06.13 Απόφαση Δ.Σ. περί σύστασης Επιτροπής Διενέργειας  Διαγωνισμού (ΕΔΔ).

ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει στο σύνολό του το υπ’ αριθμ. 01/2013 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 01/2013 Προκήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Επικοινωνίας» στο πλαίσιο της Πράξης ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με Κωδικό ΟΠΣ: 374115, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, που αφορά στην παροχή διευκρινίσεων επί των ακόλουθων εγγράφων με θέμα: «Παροχή Διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης 01/2013»:

– ARTE CREATIVE TEAM Διαφημιστική Ανώνυμη Εταιρεία – επιστολή 02.08.13 με Α.Π. 503

– Ομάδα ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ – επιστολή 07.08.13 με Α.Π. 510

– Ομάδα ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ – επιστολή 14.08.13 με Α.Π. 512

– Ομάδα ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ – επιστολή 19.08.2013 με Α.Π.: 514

– Παπασταθόπουλος – Χατζηαρσενίου και Συνεργάτες – επιστολή 28.08.13 με Α.Π. 518

Η παρούσα απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

Διαβλαστε το πλήρες κείμενο σε pdf ΕΔΩ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •