ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ  ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία», Λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τη με αριθμ. 5672 / 30.09.2019 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».
 • Τη με υπ’ αριθμ. 3605 / 06.07.2020 Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041784 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020».

 

ΚΑΛΕΙ

Τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης για την κάλυψη επτά (1) θέσης εργασίας στο έργο, και συγκεκριμένα μία (1) θέση νοσηλευτή/τριας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως παρουσιάζονται στην παρούσα.

 

Τίτλος πράξης & Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο Υποέργου (Α/Α 1) «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη» της Πράξης «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041784, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», στον Άξονα Προτεραιότητας: ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

 

Αντικείμενο της πράξης

Αντικείμενο της πράξης είναι η «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κοινωνικού Πολυϊατρείου Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε ωφελούμενους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ΡΟΜΑ και πρόσφυγες. Η παροχή των υπηρεσιών στους ωφελούμενους είναι δωρεάν και δεν καλύπτεται τμήμα αυτής από νοσήλια ή άλλες εισφορές, δεδομένου ότι ο Δικαιούχος είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και η παροχή υπηρεσιών υγείας είναι πρωτοβάθμια. Η Πράξη συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στην Πρόσκληση 1449iv «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», καθώς και στον ειδικό στόχο «Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση».

 

Στόχος του υποέργου

Στόχος του υποέργου είναι η συνέχιση παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, μέσω της βελτίωσης και διεύρυνσης των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών στις ομάδες στόχου. Οι βασικές υπηρεσίες έχουν ως ακολούθως:

 • Παροχή ιατρικής φροντίδας με γενικό ιατρό ή παθολόγο, ψυχίατρο, γυναικολόγο, δερματολόγο και νοσηλευτή
 • Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγο
 • Παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης όπου απαιτείται, σε συνεργασία και συμπληρωματικότητα με φορείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

Ωφελούμενοι

Οι ωφελούμενοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, όπως άποροι, ανασφάλιστοι, άστεγοι, άνεργοι, ηλικιωμένοι, μητέρες και παιδιά, χαμηλοσυνταξιούχοι, ΡΟΜΑ κλπ. Η επιλογή των ωφελούμενων θα βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως αυτά θα εξειδικεύονται βάσει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ανά ομάδα ευαλωτότητας, και θα πιστοποιούνται από την κοινωνική υπηρεσία.

 

Περιγραφή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης

Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου ξεκίνησε την λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη το 2001 με πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και παροχής κάθε είδους ανθρωπιστικής βοήθειας ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, θρησκευτικών/πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ και αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας. Βρίσκεται στην οδό Πτολεμαίων 29Α (εντός στοάς) και λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα, καθημερινές 08.00-16.00.

Το Κοινωνικό Πολυϊατρείο των Γιατρών του Κόσμου στοχεύει στη προστασία της υγείας ατόμων, γονέων και παιδιών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικής αποστέρησης ή διαβιούν σε συνθήκες ένδειας  μέσα από την παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου ιατρό-κοινωνικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι του Ανοιχτού Πολυϊατρείου των ΓτΚ  είναι κατά προτεραιότητα οι δημότες της Θεσσαλονίκης αλλά και όλα τα άτομα που αναζητούν ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν  σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα όπως η μακροχρόνια ανεργία, η έλλειψη εισοδήματος, οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης, στερούνται πρόσβασης ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης και τα παιδιά που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες και ιδρύματα παιδικής προστασίας ή σε επισφαλή και προσωρινά καταλύματα.

Οι Γιατροί του Κόσμου ακολουθώντας μία ολιστική παρέμβαση που περιλαμβάνει υπηρεσίες προληπτικής φροντίδας, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, οικογενειακού προγραμματισμού, παιδιατρικού ελέγχου, εμβολιαστικής κάλυψης καθώς και κοινωνικές υπηρεσίες, προσπαθούν να διαφυλάξουν την έγκαιρη πρόσβαση των ατόμων που είναι αντιμέτωπα με την φτώχεια και την έλλειψη εισοδήματος, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κατά αυτό τον τρόπο να προλάβουν την επιβάρυνση της κατάστασης της υγείας τους αλλά και την επίπτωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην ανάπτυξη και τη κοινωνικοποίηση των παιδιών τους.

 

Προφίλ του Δικαιούχου

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990 και αποτελούν μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες. Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την ιδεολογία ή την πολιτική πεποίθηση. Κατά συνέπεια, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με βάση τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. Το γεγονός όμως ότι διατηρούν την ουδετερότητά τους, δεν τους εμποδίζει από το να μιλούν ανοιχτά για την καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων όταν οι ίδιοι γίνονται αυτόπτες μάρτυρες. Όπου αυτό είναι δυνατόν, οι Γιατροί του Κόσμου επισημαίνουν τους κινδύνους από ανάλογες καταπατήσεις, είτε μέσω της σιωπηρής διπλωματίας, είτε μέσω της παρέμβασής μας στα ΜΜΕ. Από την αρχή της δράσης τους, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων τόσο στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό με στόχο την παροχή ιατρικών και άλλων υπηρεσιών σε περιθωριοποιημένες πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και χρειάζονται ιατρική περίθαλψη. Η πρώτη και κύρια αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι η παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής φροντίδας. Ωστόσο, οι δράσεις επεκτείνονται και πέρα από το πλαίσιο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης: Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική εμπειρία, οι Γιατροί του Κόσμου μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης της πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Μακροπρόθεσμος στόχος των Γιατρών του Κόσμου είναι να εξασφαλίσουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στην υγεία και να διασφαλίσουν ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

Ο/Η επιλεχθείς θα απασχοληθεί με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη από την ημερομηνία πρόσληψής του έως και τις 31.05.2022, με συμβάσεις ανά ημερολογιακό έτος. Το Σωματείο δύναται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου για την παρακολούθηση και την παραλαβή του έργου και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς της σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της, αζημίως για το Σωματείο.

 

Διαβάστε την πλήρη πρόσκληση: 

 

pkm-espa-gtk
Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη», με κωδικό ΟΠΣ 5041784, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, με χρηματοδότηση από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5