Αθήνα, 16/11/2021
Αρ. Πρωτ.: 823

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΕΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 
Συνοπτική περιγραφή της δράσης και των υπηρεσιών που παρέχονται

Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υπνωτήριο» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 09, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), προβαίνει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, του ακόλουθου προσωπικού.

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων ευρισκομένων σε κατάσταση φτώχειας στο Δήμο Αθηναίων, μέσα από ενέργειες παροχής στέγασης, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται από τη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων προς τους ωφελούμενους. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η πράξη αποσκοπεί στην ανακούφιση και σταδιακή αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίσταται μεγάλο μέρος του πληθυσμού που πλήττεται από την κοινωνικοοικονομική κρίση.

Η δομή περιλαμβάνει τη συνέχιση λειτουργίας του Υπνωτηρίου Αστέγων από τους Γιατρούς του Κόσμου στο Δήμο Αθηναίων. Υλοποιείται ως συνέχιση κοινωνικής δομής με απασχολούμενο ήδη έμπειρο προσωπικό και με τη πρόβλεψη επιπλέον ενίσχυσης σε προσωπικό βάση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που πρόκειται να δημοσιοποιηθεί. Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν προσφορά ασφαλούς στέγασης άστεγου πληθυσμού, σε δομή δυναμικότητα 55 κλινών διαχωρισμένων σε ανδρικούς και γυναικείους κοιτώνες, με παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και νοσηλευτικής φροντίδας στους ωφελούμενους.

Οι ειδικότερες προδιαγραφές λειτουργίας των δομών καθορίζονται στο σχετικό έγγραφο «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής.

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

Ο/Η επιλεχθείς/είσα θα απασχοληθεί στη Δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου από την ημερομηνία πρόσληψής του/της με συμβάσεις ανά ημερολογιακό έτος με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου. Η πρόσληψη δύναται να ματαιωθεί ή να αναβληθεί έως τη περίοδο κάλυψης της θέσης.

Απαιτούμενες δεξιότητες/τυπικά προσόντα ειδικότητας & δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής

 

Α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Για την στελέχωση του Υπνωτηρίου Αστέγων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες να υποβάλλουν αίτηση για την ειδικότητα Καθαριστή/τριας:

2021.11.16-01

2021.11.16-02

 

Κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότηση κάθε κριτηρίου

  • Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες για τους άνδρες, το οποίο αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α (πλήρες). Το Πιστοποιητικό Τύπου Α αφορά όσους έχουν υπηρετήσει ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από την υποχρέωση. Έκδοση μέσω ΚΕΠ.
  • Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης. Εφόσον ο υποψήφιος έχει ιθαγένεια κράτους –μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.

 

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

2021.11.16-03

 

Σημείωση:

[1] Ως προστατευόμενα τέκνα νοούνται:
1.Άγαμα τέκνα, εφόσον:
α) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
β) είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
γ) είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, Τα τέκνα των περιπτώσεων β και γ δεν θεωρούνται προστατευόμενα εφόσον το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα υπερβαίνει τις 3.000 €
2. Τέκνα, άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον το προσωπικό τους ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 €
3. Τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγούνται βάση αναπηρίας (προνοιακά, απολύτου αναπηρίας, ανικανότητας, εξω-ιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα), δεν συνυπολογίζονται στο ετήσιο εισόδημα.

 

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για κάθε ένα από τα κάτωθι κριτήρια υπάρχει αντίστοιχη μοριοδότηση ώστε να προκύψει η Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ) του κάθε ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη (ΣΒ) θα λαμβάνεται υπόψη ο Βαθμός Απολυτηρίου και, αν αυτές συμπίπτουν, θα λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος Εργασιακής Εμπειρίας.

 

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για την υποβολή του Φακέλου Αίτησης και Δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν/καταθέσουν κατά τις εργάσιμες ώρες από 10:00 έως 16:00 στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 – Αθήνα, 5ος όροφος, κατάθεση στο πρωτόκολλο. Υπόδειγμα της αίτησης αποτελεί παράρτημα της παρούσης.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται συνημμένα σε σφραγισμένο φάκελο:

  1. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των κριτηρίων επιλογής που αναγράφονται στον πίνακα της Πρόσκλησης.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (για την απόδειξη των ανωτέρω απαραίτητων και επιθυμητών προσόντων και σημειώνοντας επιπρόσθετα την ύπαρξη συστατικών επιστολών, εάν υπάρχουν). Ο/Η ενδιαφερόμενος/η θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει τα όσα αναγράφει στο βιογραφικό σημείωμα όταν ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης και εφόσον επιλεγεί.

Ο/Η υποψήφιος/α σημειώνει απ’ έξω από τον φάκελο τα στοιχεία αλληλογραφίας και τη θέση εργασίας. Η αίτηση θα  υποβάλλεται σε φάκελο και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά.

 

Ε. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά μοριοδότησης θα αναρτηθεί τόσο στην έδρα του φορέα όσο και στην ιστοσελίδα του http://www.mdmgreece.gr . Κατάθεση ενστάσεων είναι δυνατή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών στην έδρα του φορέα με αιτιολογημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης θα επανεξετάσει τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.

 

ΣΤ. ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται για 15 ημέρες τουλάχιστον. Η διαδικασία  εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η παρούσα αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων, στην επίσημη ιστοσελίδα των Γιατρών του Κόσμου http://www.mdmgreece.gr, και αποστέλλεται για ανάρτηση στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων στον οποίο θα υλοποιηθεί η δράση.

 

Ζ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για διευκρινήσεις ως προς την κατάθεση των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Γιατρών του Κόσμου στο τηλέφωνο: 210 3213150, κα Γκόβαρη Αγγελική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Αθήνα, 16/11/2021

Η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

pep-attikis
Το Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στην Ακαδημία Πλάτωνος, λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στο Δήμο Αθηναίων