Υπνωτήριο Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου στον Δήμο Αθηναίων

Η δομή του Υπνωτηρίου Αστέγων λειτουργεί με συγχρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Η πράξη στοχεύει στην κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων και αποτελεί μέρος της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ & ΠΕΣΚΕ) για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη. Το έργο με τίτλο «Υπνωτήριο» αναφέρεται στη λειτουργία Υπνωτηρίου Αστέγων των Γιατρών του Κόσμου για εκείνο το μέρος του πληθυσμού που δεν μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη στέγασης.

Ειδικότερα, τα «Υπνωτήρια» είναι δομές άμεσης φιλοξενίας που λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλύπτουν επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Παρέχουν υπηρεσίες διανυκτέρευσης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής, ψυχοκοινωνικής στήριξης και διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, ψυχολογικής υποστήριξης, νομικής συνδρομής, συμβουλευτικής, υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής επανένταξης.

Στόχος του έργου είναι:

  • Η παροχή βασικών αγαθών, η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των αστέγων.
  • Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.

Φιλοξενούμενοι στο Υπνωτήριο:

Φιλοξενούμενοι του Υπνωτηρίου είναι οι άστεγοι που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, οι οποίοι στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. Η δυναμικότητα της Δομής είναι 55 άτομα.

Το έργο με τίτλο «Υπνωτήριο» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής.

λογκο υπνωτηρίου

poster

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •