Στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG IPΑ CBC – CCI 2014 TC 16 I5CB 009, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας υλοποιούν το έργο με τίτλο: “WE CARE – Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area”, MIS 5032703. Στον άξονα προτεραιότητας 1 1. Development and Support of Local Economy, Θεματική προτεραιότητα 1a. Promoting employment, labour mobility and social and cultural inclusion across borders, Ειδικό στόχο   1.2 Improvement of preventive health care and social services of children and elderly population.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της υγείας όλων των παιδιών στη διασυνοριακή περιοχή, μέσω της εφαρμογής προγράμματος ελέγχου για τα παιδιά με εστίαση σε ευάλωτους πληθυσμούς για την πρόληψη και ανίχνευση του άσθματος και των συγγενών καρδιακών παθήσεων, καθώς και η παροχή την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και παροχή συμβουλών σχετικά με τις προαναφερόμενες ασθένειες, η κατάρτιση γονέων και εκπαιδευτικών και η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το έργο θα επικεντρωθεί σε παρεμβάσεις και καινοτόμα εργαλεία διαχείρισης ασθενών για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών σε τέσσερα επίπεδα:

 1. Έλεγχος για τον εντοπισμό νέων ασθενών
 2. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (παρακολούθηση) για παιδιά με ήδη εντοπισμένες ασθένειες (άσθμα και συγγενείς καρδιακές παθήσεις)
 3. Συμβουλευτική & Κατάρτιση για την ευαισθητοποίηση των γονέων και των εκπαιδευτικών
 4. Εφαρμογή εργαλείων ΤΠΕ και απομακρυσμένης παρακολούθησης

Προς αυτή την κατεύθυνση, τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι:

 • Η δημιουργία μεθοδολογικού πλαισίου ελέγχου και αξιολόγησης.
 • Η λειτουργία Κινητής μονάδα με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
 • Η εξέταση και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Η ταυτοποίηση και χαρτογράφηση των σημείων εστίασης.
 • Η εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας: πλατφόρμα παρακολούθησης και αποθήκη δεδομένων ηλεκτρονικής υγείας με τη χρήση ρολογιών Smart και παρακολούθησης on-line.
 • Η εκπαίδευση στο περιβάλλον του σχολείου και της οικογένειας.
 • Η υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

Μέσω του προγράμματος οι δικαιούχοι αποκτούν εμπειρία στην εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών που μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ωφελούμενου πληθυσμού. Το έργο στοχεύει να ωφελήσει την ομάδα-στόχο της διασυνοριακής περιοχής βελτιώνοντας την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο συντονιστής εταίρος είναι ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλβης, και εταίροι είναι: ο Πανελλήνιος Οργανισμός Γυναικών «Παναθηναϊκή» Παράρτημα Θεσαλονίκης «Θερμαϊδες», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, το Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski, Ανώτατη Σχολή Υγείας Bitola, και ο Οργανισμός βιώσιμης ανάπτυξης «SFERA MACEDONIA».

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •