Η παρούσα οικονομική κρίση έχει οδηγήσει την Ελλάδα σε παρατεταμένη ύφεση, ωθώντας στα όρια της φτώχειας ακόμη και τις μέχρι πρότινος υγιείς οικονομικά ομάδες πληθυσμού. Το μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία» σε από κοινού πρωτοβουλία με το Δήμο Περάματος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Στέγη & Εργασία» του προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη, στοχεύει στην ανάπτυξη ειδικών σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των ωφελουμένων ομάδων στόχου. Οι ανάγκες των επωφελουμένων θα αποτυπώνονται μετά από συστηματικές διερευνήσεις των κοινωνικών υπηρεσιών των δύο φορέων και θα αντιμετωπίζονται μέσα από την εκπόνηση ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων πλάνων στέγασης και επανένταξης. Το έργο στοχεύει στην πολυδύναμη υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και ειδικότερα των αστέγων και των ατόμων επαπειλούμενης στέγης, οι οποίοι διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες και βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας.

Μέσα από ενέργειες ενημέρωσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, οι οποίες θα παρέχονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Περάματος, οι ωφελούμενοι πρόκειται να λάβουν μέρος σε δράσεις επανένταξης στον κοινωνικό ιστό, μέσω προώθησης της απασχολησιμότητάς τους σε επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Περάματος. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η πράξη αποσκοπεί στην ανακούφιση των ωφελουμένων και τη σταδιακή αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που υφίσταται μεγάλο μέρος του πληθυσμού, πληττόμενο από την κοινωνικοοικονομική κρίση. Οι επωφελούμενοι του έργου είναι άστεγοι, άποροι (ασφαλισμένοι και μη) και άνεργοι επαπειλούμενης στέγασης (ασφαλισμένοι και μη), οι οποίοι, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, θα ενταχθούν σε έναν από τους δύο πυλώνες του προγράμματος.

Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν: 

 • Κάλυψη ενοικίου ατόμων και οικογενειών για διάστημα 12 μηνών.
 • Κάλυψη δαπανών επισκευής υφιστάμενης κατοικίας.
 • Κάλυψη δαπανών οικοσκευής και βασικών αναγκών για άτομα και οικογένειες.
 • Κάλυψη δαπανών σίτισης για άτομα και οικογένειες για 12 μήνες.
 • Κάλυψη βασικού μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για άτομα έως 12 μήνες.
 • Δημιουργία ιστοτόπου προβολής του έργου για ενημέρωση τοπικών επιχειρηματιών.

 

Το έργο «Στέγη & Εργασία» θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος με τίτλο: «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», βάση της με Αρ. Πρωτ.: Δ28/οικ. 31354/2352, από 15/09/2014 Πρόσκλησης Δικαιούχων στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12, όπως ισχύει, με ΑΔΑ: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •