Πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων που ασχολούνται με θέματα νοσοκομειακής περίθαλψης των υπηκόων τρίτων χωρών σε νοσοκομεία Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα εστίασε στη διαπολιτισμική επιμόρφωση του διοικητικού προσωπικού των δημοσίων νοσοκομείων, το οποίο ερχόμενο σε άμεση και συχνή επαφή με μετανάστες, αντιμετωπίζει προβλήματα επικοινωνίας που οφείλονται, κατά κύριο λόγο, σε πολιτισμικές ιδιαιτερότητες που δυσχεραίνουν την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Στόχος του προγράμματος ήταν να αποκτηθούν εξειδικευμένες γνώσεις και να αναπτυχθούν κατάλληλες δεξιότητες στους άμεσα ωφελούμενους – ιατρούς, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων – συμβάλλοντας έτσι τόσο στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, όσο και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι ενημερώθηκαν για τα ιδιαίτερα προβλήματα, ψυχοσωματικά και μη, που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες με απώτερο στόχο την βελτίωση των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Μακροπρόθεσμο όφελος του προγράμματος ήταν η ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας με αφετηρία την κοινωνική πρόνοια και το αναφαίρετο δικαίωμα στην υγεία και την ιατρική πρόληψη.

Το πρόγραμμα παρείχε εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας 40 ωρών, τα οποία και πραγματοποιήθηκαν στα νοσοκομεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2010. Τα σεμινάρια απευθύνονταν σε 800 εργαζόμενους των δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Το έργο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου και της «Διάσταση – Εκπαιδευτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •