Πρακτικό Ματαίωσης διαδικασίας επιλογής υποψηφίων στο Πλαίσιο της από 09.12.2020 με ΑΠ: 330 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στη Δομή Υπνωτηρίου Αστέγων στο Δήμο Αθηναίων, της Πράξης: «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818

Στην Αθήνα σήμερα, την 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) η οποία είχε συσταθεί με την από 05.05.2020 με ΑΠ: 142Α απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικαιούχου, και αποφασίζει τη ματαίωση της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για τη κάλυψη 2 θέσεων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π 330-09/12/2020 στα πλαίσια του Υποέργου (1) «Υπνωτήριο» της Πράξης «Υφιστάμενη Δομή Αστέγων Δήμου Αθηναίων: Υπνωτήριο» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002818, για λόγους επανακαθορισμού των αναγκών του έργου.

Όσες τυχόν αιτήσεις έχουν υποβληθεί δεν θα ληφθούν υπόψη.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και ώρα 12.00 π.μ., η ΕΑΑ ολοκληρώνει τη γνωμοδότησή της και υποβάλει στο ΔΣ των Γιατρών του Κόσμου το παρόν πρακτικό προς αποδοχή.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

night-shelter-0001