Ο σκοπός του Κώδικα Δεοντολογίας είναι να παρέχει καθοδήγηση σε όλους τους εκπροσώπους των ΓτΚ – συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό τους εργαζόμενους, το διοικητικό συμβούλιο και τους διαχειριστές, τους εθελοντές, τους συμβασιούχους, τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ασκούμενους – αναφορικά με το υψηλό επίπεδο προσωπικών και επαγγελματικών στανταρ και συμπεριφορών που απαιτούνται όταν εκπροσωπούν την οργάνωση.

Αυτός ο κώδικας δεοντολογίας στοχεύει να λειτουργήσει ως οδηγός για το προσωπικό αναφέροντας λεπτομερώς το πως να διατηρήσουν τα ηθικά θεμέλια των οραμάτων και των δράσεων της οργάνωσης και να διασφαλίσει οτι διαφυλάσσουν τις κοινότητες με τις οποίες δουλεύουν και οτι δεν τις εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ο κώδικας δεοντολογίας παρέχει ένα πλαίσιο στους εργαζομένους και τους εθελοντές, ανεξαρτήτως τοποθεσίας, μέσα στο οποίο θα αναλάβουν να ρυθμίσουν τα καθήκοντα τους και της συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες του παραρτήματος, τους όρους και τις συνθήκες εργασίας (όπως περιγράφονται στα εργασιακά συμβόλαια ή στις συλλογικές συμβάσεις όπου ισχύουν), τα καταστατικά εθελοντισμού και κάθε άλλο έγγραφο που πλαισιώνει ατομική δέσμευση με τους ΓτΚ.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •