ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στο πλαίσιο της

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την προμήθεια σε «Ιατρικά Αναλώσιμα» συνολικού προϋπολογισμού έως του ποσού των  9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στο πλαίσιο των επιλέξιμων δαπανών του έργου με τίτλο: «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία.  

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

 1. Την Προγραμματική Σύμβαση με αριθμό GRC01/2020/0000000251/000 του έργου με τίτλο: «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe» καθώς και τις όποιες επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις αυτής.
 2. Τα οριζόμενα καθ΄ εφαρμογή του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 για προϋπολογισμό ίσο ή κατώτερο των 20.000€ πλέον ΦΠΑ.
 3. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των Γιατρών του Κόσμου ΑΠ: 157 /20.05.2020, αναφορικά με την υλοποίηση της παρούσας προμήθειας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων» για το έργο με τίτλο: «PHC activities and PSS actions in Kara Tepe», του Προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, που υλοποιείται από τους Γιατρούς του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία. Ο Φορέας διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης της διαδικασίας σε περίπτωση αλλαγής των συνθηκών υλοποίησης του έργου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, ηλεκτρονικά, με σφραγίδα και υπογραφή, στο μέηλ missions@mdmgreece.gr , έχοντας επισυνάψει:

 1. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα τον Πίνακα Συμμόρφωσης με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και τον πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (συνημμένο υπόδειγμα) για τις ζητούμενες ποσότητες.
 2. Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές και οι υποχρεώσεις συμμόρφωσης είναι απαραίτητες και επί ποινή αποκλεισμού και η ισχύς της προσφοράς είναι για 120 ημέρες.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4, του άρθρου 8 ,του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα  όλους τους όρους που αναλύονται στην παρούσα, καθώς και ότι όλα τα στοιχεία που παραθέτει είναι αληθή και ακριβή.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ: Η παρούσα θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου: www.mdmgreece.gr και θα αποσταλεί σε τρείς (3) δυνητικούς προμηθευτές, οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή την προσφορά τους με σφραγίδα και υπογραφή, στο μέηλ missions@mdmgreece.gr, βάσει των επισυναπτόμενων υποδειγμάτων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Με βάση τα ανωτέρω οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν τεκμηριωμένη τεχνική και οικονομική προσφορά. Η προσφορά απαιτείται να αναλύεται στις εξής ενότητες: Α. Συμπλήρωση πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών, Β. Πίνακας κόστους ειδών με και χωρίς ΦΠΑ. Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως 02/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ..

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •