Αθήνα, 11.08.22

 Αρ. Πρωτ. : 119

 

 

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ

για μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή με έδρα την Αθήνα

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων υγείας και κοινωνικής προστασίας για ευάλωτους πληθυσμούς

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 17 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η πρόσκληση αναφέρεται σε μία (1) θέση Ιατρικού Συντονιστή, για πλήρη απασχόληση 5 ημέρες την εβδομάδα, ήτοι 40 ώρες την εβδομάδα.

Οι βασικές αρμοδιότητες για τη θέση του Ιατρικού Συντονιστή περιλαμβάνουν:

 • Υπεύθυνος/η για την καλή οργάνωση των ιατρικών δράσεων και την εύρυθμη παροχή των ιατρικών υπηρεσιών του φορέα
 • Συντονίζει τις ιατρικές πτυχές της δράσης των ΓτΚ σε συνεργασία με το τμήμα Προγραμμάτων και τους συντονιστές και σε επικοινωνία όποτε χρειαστεί με τα υπόλοιπα μέλη του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου.
 • Εποπτεύει την εφαρμογή της στρατηγικής και των δραστηριοτήτων των ΓτΚ στην Ελλάδα
 • Εκπροσωπεί τους ΓτΚ σε ιατρικές συναντήσεις
 • Εξασφαλίζει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την κατάρτιση όλου του ιατρικού προσωπικού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του
 • Συμμετέχει στην ανάπτυξη της γενικής στρατηγικής για τις δραστηριότητες των ΓτΚ στους τομείς της δημόσιας υγείας και των ιατρικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
 • Συνεργάζεται με την ομάδα διοίκησης όσον αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των ιατρικών δραστηριοτήτων και με την ομάδα logistics σχετικά με τις προμήθειες και την ορθή κατανομή ιατρικού εξοπλισμού και φαρμάκων στις δομές και τα προγράμματα
 • Παρέχει ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συμμετέχει σε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης υγείας
 • Είναι υπεύθυνος/η για τις ιατρικές αναφορές και σχετικές εκθέσεις των προγραμμάτων και των δράσεων των ΓτΚ
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ιατρική ομάδα του Έργου σχετικά με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων υγείας μέσω τακτικών επιτόπιων επισκέψεων
 • Αξιολογεί τις ανάγκες κατάρτισης του ιατρικού προσωπικού και αναπτύσσει / εφαρμόζει σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων
 • Προσδιορίζει τις ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό του προγράμματος, συντάσσει τις περιγραφές εργασίας και λαμβάνει μέρος στις προσλήψεις από τεχνική άποψη
 • Λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση των επιδόσεων του ιατρικού προσωπικού
 • Εξασφαλίζει το συντονισμό με άλλες ΜΚΟ, φορείς υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, τις υγειονομικές περιφέρειες και τις ιατρικές αρχές των Δήμων όπου οι ΓτΚ εργάζονται
 • Εκπονεί μελέτες χαρτογράφησης αναγκών στον τομέα της υγείας
 • Συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα στο σχεδιασμό, στη σύνταξη και την υλοποίηση προγραμμάτων

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

 1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Βιογραφικό
 3. Τίτλος σπουδών / Πτυχίο ιατρικής
 4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 5. Ειδική εργασιακή εμπειρία με μεταναστευτικό πληθυσμό και ευάλωτες ομάδες
 6. Γενική εργασιακή εμπειρία
 7. Επιθυμητή εξειδίκευση σε δημόσια/παγκόσμια υγεία
 8. Γνώση Αγγλικών
 9. Επιθυμητή γνώση Γαλλικών
 10. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Ιατρικός Συντονιστής»  έως την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου.

 

 

Οι αξίες μας και η δέσμευσή μας για μέτρα προστασίας

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος έχουν δεσμευτεί να αποτρέψουν κάθε είδους ανεπιθύμητη συμπεριφορά στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, εκμετάλλευσης και κατάχρησης, έλλειψης ακεραιότητας καθώς και οικονομική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έχουν δεσμευτεί για την προώθηση της ευημερίας των παιδιών, των νέων, των ενηλίκων και των δικαιούχων με τους οποίους η οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος» εμπλέκεται. Η Οργάνωση αναμένει από όλο το προσωπικό και τους εθελοντές να μοιραστούν αυτήν τη δέσμευση μέσω του κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας της. Αποτελεί για εμάς πρωτεύοντα στόχο η διασφάλιση ότι μόνο σε αυτούς που μοιράζονται και υποστηρίζουν τις αξίες μας ανατίθεται να δουλέψουν για εμάς.

Ο κάτοχος της θέσης θα λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση και οφείλει να διασφαλίσει ότι κατανοεί και εργάζεται στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας του οργανισμού.

Όλες οι προσφορές εργασίας θα υπόκεινται σε ικανοποιητικές συστάσεις και σε κατάλληλους ελέγχους ,που μπορεί να περιλαμβάνουν ποινικά μητρώα. Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συμμετέχουν επίσης στο δίκτυο οργανισμών του Misconduct Disclosure Scheme. Σύμφωνα με αυτό το Πρόγραμμα, θα ζητήσουμε πληροφορίες από προηγούμενους εργοδότες των αιτούντων σχετικά με τυχόν ευρήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή περιστατικά υπό διερεύνηση όταν ο αιτών έφυγε από την εργασία. Με την υποβολή αίτησης, ο υποψήφιος για εργασία επιβεβαιώνει ότι κατανοεί τις διαδικασίες πρόσληψης.

 

Η Οργάνωση των ΓτΚ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η κάθε θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών

 

 

Αθήνα, 11/08/2022

Η Πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου

ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

MdM-Greece-41432