ΘΕΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ της από 19.12.2019 με ΑΠ: 429 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή ενός (1) Νοσηλευτή στην περιοχή Σκάλα Συκαμινιάς Λέσβου για το Έργο «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Σε συνέχεια της από 19.12.2019 με ΑΠ: 429 Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «PHC Αctivities and PSS Αctions in Kara Tepe», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν σε κατάρτιση του ακόλουθου Τελικού Πίνακα Κατάταξης θέση ενός (1) Νοσηλευτή στη Σκάλα Συκαμινιάς Λέσβου.

Βάσει των στοιχείων μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 19.12.2019 με ΑΠ: 429 Πρόσκληση και μετά από την 10.01.2020 με ΑΠ: 01 Εισήγηση του 2ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Τελικοί Πίνακες κατάταξης (συνημμένο)

Στους Πίνακες Κατάταξης για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός αναφοράς τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος και του επωνύμου.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •