Αθήνα, 28.07.23

Α.Π: 387

Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Νοσηλευτή/τριας, Κοινωνικού/ης Λειτουργού και Γενικών Καθηκόντων στο Πλαίσιο της από 29.06.2023 με ΑΠ: 359 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικοτήτων Νοσηλευτή/τρια, Κοινωνικού/ης Λειτουργού και Γενικών Καθηκόντων στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

Σε συνέχεια της από 29.06.2023 με ΑΠ: 359 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικοτήτων Νοσηλευτή/τρια, Κοινωνικού/ης Λειτουργού και Γενικών Καθηκόντων στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 29.06.2023 με ΑΠ: 359 Πρόσκληση, και μετά και τη διεξαγωγή της σχετικής συνέντευξης καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες: Κοινωνικού/ης Λειτουργού, Νοσλευτή/τριας, Γενικών Καθηκόντων/Βοηθητικό Προσωπικό.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ/ΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ:

2023072801

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ:

2023072802
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

2023072803
Στον πίνακα κατάταξης για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ)

 

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

Untitled-1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2023.07-Θέσεις-Εργασίας-03-1.jpg