Αθήνα, 28.07.23

Α.Π: 386

 

Δημοσίευση Τελικού Πίνακα Κατάταξης Ιατρών στο Πλαίσιο της από 29.06.2023 με ΑΠ: 358 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικότητας Ιατρών στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027».

 

Σε συνέχεια της από 29.06.2023 με ΑΠ: 358 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Επιλογή Προσωπικού ειδικοτήτων Ιατρών στη Δομή του Κοινωνικού Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, της Πράξης με τίτλο «Συνέχιση και Ενίσχυση του Κοινωνικού Πολυϊατρείου των Γιατρών του Κόσμου στη Θεσσαλονίκη με την ενσωμάτωση Κινητής Μονάδας Υγείας», με Κωδικό ΟΠΣ 6001344 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021 – 2027», οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία προβαίνουν στην ανάρτηση του τελικού πίνακα κατάταξης.

Με βάσει τα στοιχεία μοριοδότησης που αναφέρονται στην από 29.06.2023 με ΑΠ: 358 Πρόσκληση, και μετά και τη διεξαγωγή της σχετικής συνέντευξης καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης για τις ειδικότητες: Γενικός Ιατρός/Παθολόγος, Γενικός Ιατρός/Παθολόγος/Ιατρός Ανευ ειδικότητας, Παιδίατρος, Γυναικολόγος, Δερματολόγος, Ψυχίατρος.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ/ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ:

2023.07.28_01

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ/ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ/ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ:

2023.07.28_02

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ:

2023.07.28_03

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ:

2023.07.28_04

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΥ:

2023.07.28_05

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ:

2023.07.28_06

Στον πίνακα κατάταξης για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δίνεται ως αναγνωριστικός κωδικός ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ)

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

Untitled-1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

2023.07-Θέσεις-Εργασίας-Ιατροί-02-1.jpg